لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 3630,800متر مربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1223,000مترمربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی ایزوران دانسیته 1225,300مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1629,300مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1223,300متر مربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 5042,800متر مربعسفارش محصول
۷پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 3661,700متر مربعسفارش محصول
۸پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1629,300متر مربعسفارش محصول
۹پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2035,000مترمربعسفارش محصول
۱۰پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 2035,000متر مربعسفارش محصول
۱۱پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 5085,700متر مربعسفارش محصول
۱۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 12 29,400مترمربعسفارش محصول
۱۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 16 35,200مترمربعسفارش محصول
۱۴پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 1229,400مترمربعسفارش محصول
۱۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 20 41,000مترمربعسفارش محصول
۱۶پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 1635,200مترمربعسفارش محصول
۱۷پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 2041,000مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ پشم سنگ2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30 سپاهان41,500مترمربعسفارش محصول
۲پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 2536,500مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان51,600مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت دانسیته 50 نوین عایق29,000متر مربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 3 سانت دانسیته 80 نوین عایق46,000متر مربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان82,000مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50 سپاهان 94,200مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان 79,300مترمربعسفارش محصول
۹ پشم سنگ 2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 3043,000مترمربعسفارش محصول
۱۰ پشم سنگ 2 اینچ رولی فویل دار دانسیته 50 سپاهان 70,500مترمربعسفارش محصول
۱۱پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 8064,000مترمربعسفارش محصول
۱۲پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان60,000مترمربعسفارش محصول
۱۳ پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 5058,500مترمربعسفارش محصول
۱۴پشم سنگ 2 اینچ رولی کاغذی دانسیته 30 سپاهان 41,500مترمربعسفارش محصول
۱۵پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان118,000مترمربعسفارش محصول
۱۶پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 12079,000مترمربعسفارش محصول
۱۷پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 5061,000مترمربعسفارش محصول
۱۸پشم سنگ 3 سانت دانسیته 120 نوین عایق53,000متر مربعسفارش محصول
۱۹پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان 159,000مترمربعسفارش محصول
۲۰پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان 78,800مترمربعسفارش محصول
۲۱پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 8078,000مترمربعسفارش محصول
۲۲پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 150 سپاهان202,500مترمربعسفارش محصول
۲۳پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان 97,400مترمربعسفارش محصول
۲۴پشم سنگ 5 سانت دانسیته 80 نوین عایق59,000متر مربعسفارش محصول
۲۵پشم سنگ 7 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان0مترمربعسفارش محصول
۲۶پشم سنگ 7سانت توری دار دانسیته 130 سپاهان0مترمربعسفارش محصول
۲۷پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120107,000مترمربعسفارش محصول
۲۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان 121,500مترمربعسفارش محصول
۲۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان 170,000مترمربعسفارش محصول
۳۰پشم سنگ 10سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان0مترمربعسفارش محصول
۳۱پشم سنگ 5 سانت دانسیته 100 نوین عایق72,000متر مربعسفارش محصول
۳۲پشم سنگ 5 سانت دانسیته 120 نوین عایق86,000متر مربعسفارش محصول
۳۳پشم سنگ 7سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان 0مترمربعسفارش محصول
۳۴پشم سنگ 7 سانت تخته ای دانسیته120 سپاهان 0مترمربعسفارش محصول
۳۵پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان0مترمربعسفارش محصول
۳۶پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان 0مترمربعسفارش محصول
۳۷پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان 0مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی2,250مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 سانت ورقه ای52,000برگسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 2 میل رولی3,450مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 3 میل رولی4,850مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 4 میل رولی6,500مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 5 میل رولی7,300مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 6 میل رولی8,600مترمربعسفارش محصول
۸فوم پلی اتیلن 8 میل رولی10,100مترمربعسفارش محصول
۹ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی12,300مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم متالایز رولی17,800مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم اصل رولی22,250مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی15,500مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 15 میل رولی18,500مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 20 میل رولی24,200مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم متالایز رولی30,200مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم اصل رولی34,800مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 25 میل رولی31,000مترمربعسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 30 میل رولی36,900مترمربعسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 35 میل رولی45,000مترمربعسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 3 سانت ورقه ای75,000برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای103,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای123,000برگسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای155,000برگسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای180,000برگسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای204,000برگسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 9 سانت ورقه ای225,000برگسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای248,000برگسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای900مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای950مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای1,200مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای1,400مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای2,000مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای2,850مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای3,500مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای5,000مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای520مترطولسفارش محصول
۳۷فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای730مترطولسفارش محصول
۳۸فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای1,100مترطولسفارش محصول
۳۹فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای1,390مترطولسفارش محصول
۴۰فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای2,150مترطولسفارش محصول
۴۱فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای3,500مترطولسفارش محصول
۴۲فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای6,650مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128950,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128950,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 1283,800,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 1283,800,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 290 گرمی12,180مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)25,000برگسفارش محصول
۳ کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرم یووی دار19,500مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 2 میل ورقه ای 350 گرمی15,000مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 3 میل ورقه ای 500 گرمی21,000مترمربعسفارش محصول
۶ کارتن پلاست 3 میل رولی 450گرم یووی دار24,500مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی18,900مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 700 گرمی29,500مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 900 گرمی38,000مترمربعسفارش محصول
۱۰کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1100 گرمی46,250مترمربعسفارش محصول
۱۱کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1600 گرمی67,250مترمربعسفارش محصول
۱۲کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 1800 گرمی75,750مترمربعسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 5 کیلویی عرض 1.20190,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی عرض 1.20234,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی عرض 1.20 چشمه 1 اینچ256,000طاقهسفارش محصول
۴توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی عرض 1.20 چشمه 3/4 اینچ256,000طاقهسفارش محصول
۵توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی فابریک عرض 1.20300,000طاقهسفارش محصول
۶توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20270,000طاقهسفارش محصول
۷توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی عرض 1.20304,000طاقهسفارش محصول
۸توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50320,000طاقهسفارش محصول
۹توری مرغی گالوانیزه 12 کیلویی عرض 0.90950,000طاقهسفارش محصول
۱۰توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80360,000طاقهسفارش محصول
۱۱توری مرغی گالوانیزه 14 کیلویی عرض 1.201,030,000طاقهسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی5,500مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی6,000مترمربعسفارش محصول
۱۴توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی7,300مترمربعسفارش محصول
۱۵توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی9,200مترمربعسفارش محصول
۱۶توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی10,800مترمربعسفارش محصول
۱۷توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی12,600مترمربعسفارش محصول
۱۸توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی16,600مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,030تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,080تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,330تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,380عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,530عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,840تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)2,440عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)0عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)5,700عددسفارش محصول
۱۰پیچ 15 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)7,300عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه31,400کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان35,700کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پرایمر آبی(ایزوپاستا)298,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران47,500مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران56,000مترمربعسفارش محصول
۴پرایمر بنزینی (ایزوفوندو)333,000گالنسفارش محصول

پلی کربنات

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلی کربنات دوجداره 4 میل 8 کیلویی1,236,000برگسفارش محصول
۲پلی کربنات تخت 2 میل 15 کیلویی2,095,000برگسفارش محصول
۳پلی کربنات دوجداره 4 میل 8.5 کیلویی1,307,000برگسفارش محصول
۴پلی کربنات تخت 4 میل 30 کیلویی4,090,000برگسفارش محصول
۵پلی کربنات تخت 5 میل 37.5 کیلویی5,088,000برگسفارش محصول
۶پلی کربنات دوجداره 4 میل 9.5 کیلویی1,487,000برگسفارش محصول
۷پلی کربنات دوجداره 5 میل 10 کیلویی1,520,000برگسفارش محصول
۸پلی کربنات تخت 6 میل 45 کیلویی6,090,000برگسفارش محصول
۹پلی کربنات تخت 8 میل 60 کیلویی8,080,000برگسفارش محصول
۱۰پلی کربنات دوجداره 5 میل 10.5 کیلویی1,591,000برگسفارش محصول
۱۱پلی کربنات دوجداره 6 میل 11 کیلویی1,662,000برگسفارش محصول
۱۲پلی کربنات تخت 10 میل 75 کیلویی10,075,000برگسفارش محصول
۱۳پلی کربنات تخت 12 میل 90 کیلویی12,070,000برگسفارش محصول
۱۴پلی کربنات دوجداره 6 میل 16 کیلویی2,436,000برگسفارش محصول
۱۵پلی کربنات دوجداره 8 میل 15 کیلویی2,230,000برگسفارش محصول
۱۶پلی کربنات دوجداره 8 میل 18 کیلویی2,728,000برگسفارش محصول
۱۷پلی کربنات دوجداره 10 میل 17 کیلویی2,000,000برگسفارش محصول
۱۸پلی کربنات دوجداره 10 میل 21 کیلویی3,166,000برگسفارش محصول
۱۹پلی کربنات دوجداره 16 میل 35.5 کیلویی5,253,000برگسفارش محصول
۲۰پلی کربنات دوجداره 20 میل 40 کیلویی5,940,000برگسفارش محصول