لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 3662,700متر مربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1239,000مترمربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1443,500مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1647,500مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1239,000متر مربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1443,500متر مربعسفارش محصول
۷پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 5087,000متر مربعسفارش محصول
۸پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 36125,500متر مربعسفارش محصول
۹پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1647,500متر مربعسفارش محصول
۱۰پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2058,000مترمربعسفارش محصول
۱۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 2058,000متر مربعسفارش محصول
۱۲پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 50174,000متر مربعسفارش محصول
۱۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 12 45,500مترمربعسفارش محصول
۱۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 16 53,500مترمربعسفارش محصول
۱۵پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 1245,500مترمربعسفارش محصول
۱۶پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 20 63,500مترمربعسفارش محصول
۱۷پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 1653,500مترمربعسفارش محصول
۱۸پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 2063,500مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 8097,000مترمربعسفارش محصول
۲پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 2561,000مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان79,000مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 100129,000مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان 97,000مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 100 سپاهان151,000مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان166,000مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان114,000مترمربعسفارش محصول
۹ پشم سنگ2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30 سپاهان68,000مترمربعسفارش محصول
۱۰ پشم سنگ 2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 3072,000مترمربعسفارش محصول
۱۱پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر80,500مترمربعسفارش محصول
۱۲پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان 121,000مترمربعسفارش محصول
۱۳ پشم سنگ 2 اینچ رولی فویل دار دانسیته 50 سپاهان 109,000مترمربعسفارش محصول
۱۴ پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 50102,000مترمربعسفارش محصول
۱۵پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50 سپاهان 132,000مترمربعسفارش محصول
۱۶پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان165,000مترمربعسفارش محصول
۱۷پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 120150,000مترمربعسفارش محصول
۱۸پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر90,000مترمربعسفارش محصول
۱۹پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50111,000مترمربعسفارش محصول
۲۰پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر103,000مترمربعسفارش محصول
۲۱پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان 221,000مترمربعسفارش محصول
۲۲پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان 168,000مترمربعسفارش محصول
۲۳پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 100164,000مترمربعسفارش محصول
۲۴پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 150 سپاهان281,000مترمربعسفارش محصول
۲۵پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80139,000مترمربعسفارش محصول
۲۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 پوشینگر93,000مترمربعسفارش محصول
۲۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان91,500مترمربعسفارش محصول
۲۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر120,000مترمربعسفارش محصول
۲۹پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120197,000مترمربعسفارش محصول
۳۰پشم سنگ 7 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان307,000مترمربعسفارش محصول
۳۱پشم سنگ 7سانت توری دار دانسیته 130 سپاهان346,000مترمربعسفارش محصول
۳۲پشم سنگ 10سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان295,000مترمربعسفارش محصول
۳۳پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر138,000مترمربعسفارش محصول
۳۴پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 140204,000مترمربعسفارش محصول
۳۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر170,000مترمربعسفارش محصول
۳۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان 120,000مترمربعسفارش محصول
۳۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 140 پوشینگر176,000مترمربعسفارش محصول
۳۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان 147,500مترمربعسفارش محصول
۳۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان 183,500مترمربعسفارش محصول
۴۰پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان 256,000مترمربعسفارش محصول
۴۱پشم سنگ 7سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان 132,000مترمربعسفارش محصول
۴۲پشم سنگ 7 سانت تخته ای دانسیته120 سپاهان 276,000مترمربعسفارش محصول
۴۳پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان205,000مترمربعسفارش محصول
۴۴پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان 342,000مترمربعسفارش محصول
۴۵پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان 600,000مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی2,350مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی3,800مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی6,450مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی7,850مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی10,000مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی10,750مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی13,000مترمربعسفارش محصول
۸فوم پلی اتیلن 8 میل آلومینیوم متالایز رولی20,600مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 8 میل آلومینیوم اصل رولی27,400مترمربعسفارش محصول
۱۰ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی15,700مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی23,000مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم اصل رولی29,500مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم متالایز رولی23,500مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 15 میل رولی22,200مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 20 میل رولی30,200مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم متالایز رولی39,500مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم اصل رولی46,500مترمربعسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 25 میل رولی37,600مترمربعسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 30 میل رولی44,400مترمربعسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 35 میل رولی57,600مترمربعسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 3 سانت ورقه ای93,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای122,000برگسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای151,000برگسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای182,500برگسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای213,000برگسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای237,500برگسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای303,500برگسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای1,050مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای1,100مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای1,400مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای1,650مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای2,340مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای3,300مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای4,100مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای5,850مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای600مترطولسفارش محصول
۳۷فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای850مترطولسفارش محصول
۳۸فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای1,300مترطولسفارش محصول
۳۹فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای1,610مترطولسفارش محصول
۴۰فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای2,500مترطولسفارش محصول
۴۱فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای3,000مترطولسفارش محصول
۴۲فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای7,700مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 1281,550,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 1281,550,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 3003,000,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 3003,000,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 290 گرمی17,700مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)33,000برگسفارش محصول
۳ کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرم یووی دار27,500مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 2 میل ورقه ای 350 گرمی21,000مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 3 میل ورقه ای 500 گرمی29,500مترمربعسفارش محصول
۶ کارتن پلاست 3 میل رولی 450گرم یووی دار35,500مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی26,550مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 700 گرمی41,500مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 900 گرمی53,000مترمربعسفارش محصول
۱۰کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1100 گرمی65,000مترمربعسفارش محصول
۱۱کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1600 گرمی94,500مترمربعسفارش محصول
۱۲کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 1800 گرمی106,500مترمربعسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 5 کیلویی عرض 1.20270,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی عرض 1.20308,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی عرض 1.20 چشمه 1 اینچ346,000طاقهسفارش محصول
۴توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی عرض 1.20 چشمه 3/4 اینچ346,000طاقهسفارش محصول
۵توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی عرض 1.20420,000طاقهسفارش محصول
۶توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20381,000طاقهسفارش محصول
۷توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50450,000طاقهسفارش محصول
۸توری مرغی گالوانیزه فنچی 12 کیلویی عرض 0.901,150,000طاقهسفارش محصول
۹توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80540,000طاقهسفارش محصول
۱۰توری مرغی گالوانیزه فنچی 14 کیلویی عرض 1.201,250,000طاقهسفارش محصول
۱۱توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی6,400مترمربعسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی7,300مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی8,500مترمربعسفارش محصول
۱۴توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی10,600مترمربعسفارش محصول
۱۵توری مرغی پلاستیکی400 گرمی14,900مترمربعسفارش محصول
۱۶توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی16,600مترمربعسفارش محصول
۱۷توری مرغی پلاستیکی 500گرمی18,100مترمربعسفارش محصول
۱۸توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی21,500مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)900تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,100تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,200تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,250عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,450عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,800تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)2,300عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)3,300عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)5,100عددسفارش محصول
۱۰پیچ 15 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)6,300عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه44,000کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان52,000کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پرایمر آبی(ایزوپاستا)470,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران71,500مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران81,000مترمربعسفارش محصول
۴پرایمر بنزینی (ایزوفوندو)610,000گالنسفارش محصول

پلی کربنات

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلی کربنات دوجداره 4 میل 7.5 کیلویی1,330,000برگسفارش محصول
۲پلی کربنات تخت 2 میل 15 کیلویی2,455,000برگسفارش محصول
۳پلی کربنات دوجداره 4 میل 8.5 کیلویی1,475,000برگسفارش محصول
۴پلی کربنات تخت 3میل 22.5 کیلویی3,560,000برگسفارش محصول
۵پلی کربنات تخت 4 میل 30 کیلویی4,760,000برگسفارش محصول
۶پلی کربنات تخت 5 میل 37.5 کیلویی5,915,000برگسفارش محصول
۷پلی کربنات دوجداره 4 میل 9.5 کیلویی1,650,000برگسفارش محصول
۸پلی کربنات دوجداره 5 میل 10 کیلویی1,690,000برگسفارش محصول
۹پلی کربنات تخت 6 میل 45 کیلویی7,015,000برگسفارش محصول
۱۰پلی کربنات تخت 8 میل 60 کیلویی9,270,000برگسفارش محصول
۱۱پلی کربنات دوجداره 5 میل 10.5 کیلویی1,765,000برگسفارش محصول
۱۲پلی کربنات دوجداره 6 میل 11 کیلویی1,835,000برگسفارش محصول
۱۳پلی کربنات تخت 10 میل 75 کیلویی11,525,000برگسفارش محصول
۱۴پلی کربنات تخت 12 میل 90 کیلویی13,730,000برگسفارش محصول
۱۵پلی کربنات دوجداره 6 میل 16 کیلویی2,605,000برگسفارش محصول
۱۶پلی کربنات دوجداره 8 میل 15 کیلویی2,410,000برگسفارش محصول
۱۷پلی کربنات دوجداره 8 میل 18 کیلویی2,900,000برگسفارش محصول
۱۸پلی کربنات دوجداره 10 میل 17 کیلویی2,700,000برگسفارش محصول
۱۹پلی کربنات دوجداره 10 میل 21 کیلویی3,340,000برگسفارش محصول
۲۰پلی کربنات دوجداره 16 میل 35.5 کیلویی9,420,000برگسفارش محصول
۲۱پلی کربنات دوجداره 20 میل 40 کیلویی11,675,000برگسفارش محصول