لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 85,500مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 106,100مترمربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 106,100مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 106,150متر مربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 169,450مترمربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2011,300مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3017,000مترمربعسفارش محصول
۲ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3017,000مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8021,700مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5025,300مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8033,400مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 10041,500مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 12051,700مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 15072,400مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 5 سانت توری دار سپاهان دانسیته 8046,200مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی835مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی1,175مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی1,650مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی1,930مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی2,418مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی3,730مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی4,000مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی5,000مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی6,800مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی5,000مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 12 میل رولی6,730مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی7,950مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی10,230مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی12,960مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی15,570مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی18,270مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای41,700برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای52,200برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای63,000برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای74,000برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای84,800برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای113,000برگسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای350مترطولسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای370مترطولسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای450مترطولسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای550مترطولسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای760مترطولسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای1,060مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای1,300مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای1,700مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای210مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای310مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای450مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای560مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای850مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای1,440مترطولسفارش محصول
۳۷فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای2,690مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی5,200مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی6,000مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی7,700مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی13,600مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی17,000مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی20,400مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی30,600مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی34,000مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)10,000برگسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 5.5 کیلویی110,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی118,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی142,000طاقهسفارش محصول
۴توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی180,000طاقهسفارش محصول
۵توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20117,000طاقهسفارش محصول
۶توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50137,000طاقهسفارش محصول
۷توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80167,000طاقهسفارش محصول
۸توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی2,300مترمربعسفارش محصول
۹توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی2,600مترمربعسفارش محصول
۱۰توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی3,100مترمربعسفارش محصول
۱۱توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی3,900مترمربعسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی4,400مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی5,800مترمربعسفارش محصول
۱۴توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی6,850مترمربعسفارش محصول
۱۵توری مرغی پلاستیکی 650 گرمی7,500مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)370تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)400تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)420تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)465عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)520عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)620تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)710عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,000عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,250عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه14,300کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان16,300کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)95,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران17,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران19,000مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)115,000گالنسفارش محصول