لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی ایزوران دانسیته 1214,300مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 3622,500متر مربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 5031,000متر مربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1214,300متر مربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1214,400مترمربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 3644,000متر مربعسفارش محصول
۷پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1618,600متر مربعسفارش محصول
۸پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 2022,200متر مربعسفارش محصول
۹پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 5060,600متر مربعسفارش محصول
۱۰پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1618,500مترمربعسفارش محصول
۱۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2022,100مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 50 پوشینگر20,600مترمربعسفارش محصول
۲ پشم سنگ2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30 سپاهان30,500مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 25 پوشینگر 25,400مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان61,300مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 5026,700مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 3 سانت دانسیته 60 25,000متر مربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 3 سانت دانسیته 8028,000متر مربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان 64,200مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان61,300مترمربعسفارش محصول
۱۰پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50 سپاهان 70,500مترمربعسفارش محصول
۱۱ پشم سنگ 2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30 پوشینگر28,700مترمربعسفارش محصول
۱۲ پشم سنگ 2 اینچ رولی فویل دار دانسیته 50 سپاهان 63,000مترمربعسفارش محصول
۱۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر29,200مترمربعسفارش محصول
۱۴پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 8039,600مترمربعسفارش محصول
۱۵پشم سنگ 2 اینچ رولی کاغذی دانسیته 30 سپاهان 34,000مترمربعسفارش محصول
۱۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان70,500مترمربعسفارش محصول
۱۷ پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 50 پوشینگر 41,500مترمربعسفارش محصول
۱۸پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان88,300مترمربعسفارش محصول
۱۹پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 12046,000مترمربعسفارش محصول
۲۰پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر36,050مترمربعسفارش محصول
۲۱پشم سنگ 3 سانت دانسیته 10032,500متر مربعسفارش محصول
۲۲پشم سنگ 3 سانت دانسیته 12033,500متر مربعسفارش محصول
۲۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر41,200مترمربعسفارش محصول
۲۴پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 5035,600مترمربعسفارش محصول
۲۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان 88,300مترمربعسفارش محصول
۲۶پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان 119,300مترمربعسفارش محصول
۲۷پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 150 سپاهان152,300مترمربعسفارش محصول
۲۸پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 8054,000مترمربعسفارش محصول
۲۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 پوشینگر32,500مترمربعسفارش محصول
۳۰پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان 87,900مترمربعسفارش محصول
۳۱پشم سنگ 5 سانت دانسیته 6034,000متر مربعسفارش محصول
۳۲پشم سنگ 5 سانت دانسیته 8037,000متر مربعسفارش محصول
۳۳پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر44,050مترمربعسفارش محصول
۳۴پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 12080,100مترمربعسفارش محصول
۳۵پشم سنگ 7 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان116,000مترمربعسفارش محصول
۳۶پشم سنگ 7سانت توری دار دانسیته 130 سپاهان181,200مترمربعسفارش محصول
۳۷پشم سنگ 10سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان154,900مترمربعسفارش محصول
۳۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان 119,300مترمربعسفارش محصول
۳۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان 152,300مترمربعسفارش محصول
۴۰پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر55,050مترمربعسفارش محصول
۴۱پشم سنگ 5 سانت دانسیته 10046,000متر مربعسفارش محصول
۴۲پشم سنگ 5 سانت دانسیته 12055,000متر مربعسفارش محصول
۴۳پشم سنگ 6 سانت توری دار دانسیته 8069,600مترمربعسفارش محصول
۴۴پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر66,050مترمربعسفارش محصول
۴۵پشم سنگ 7سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان 69,200مترمربعسفارش محصول
۴۶پشم سنگ 6 سانت توری دار دانسیته 12082,000مترمربعسفارش محصول
۴۷پشم سنگ 7 سانت تخته ای دانسیته120 سپاهان 144,350مترمربعسفارش محصول
۴۸پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان107,400مترمربعسفارش محصول
۴۹پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان 179,300مترمربعسفارش محصول
۵۰پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان 408,600مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی2,000مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی2,900مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی4,100مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی5,100مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی6,100مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی7,200مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی9,750مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی11,900مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم متالایز رولی15,500مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم اصل رولی19,500مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی12,600مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی17,700مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی23,550مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی29,100مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی33,950مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی41,500مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 3 سانت ورقه ای65,800برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای87,800برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای107,000برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای132,700برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای153,500برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای175,500برگسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای220,500برگسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای760مترطولسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای800مترطولسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای1,000مترطولسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای1,200مترطولسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای1,700مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای2,300مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای2,900مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای4,200مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای470مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای660مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای1,000مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای1,250مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای1,950مترطولسفارش محصول
۳۷فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای3,200مترطولسفارش محصول
۳۸فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای6,000مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128930,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128930,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 1283,800,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 1283,800,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی12,300مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)25,000برگسفارش محصول
۳ کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرم یووی دار16,000مترمربعسفارش محصول
۴ کارتن پلاست 3 میل رولی 450گرم یووی دار21,500مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی14,350مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی18,450مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی32,800مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی41,000مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی49,200مترمربعسفارش محصول
۱۰کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی73,800مترمربعسفارش محصول
۱۱کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی82,200مترمربعسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 5.5 کیلویی182,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی198,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی221,000طاقهسفارش محصول
۴توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی232,000طاقهسفارش محصول
۵توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی فابریک260,000طاقهسفارش محصول
۶توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی263,000طاقهسفارش محصول
۷توری مرغی گالوانیزه 14 کیلویی950,000طاقهسفارش محصول
۸توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20240,000طاقهسفارش محصول
۹توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50290,000طاقهسفارش محصول
۱۰توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80330,000طاقهسفارش محصول
۱۱توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی4,900مترمربعسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی5,400مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی6,600مترمربعسفارش محصول
۱۴توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی8,300مترمربعسفارش محصول
۱۵توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی9,800مترمربعسفارش محصول
۱۶توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی11,500مترمربعسفارش محصول
۱۷توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی15,900مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)700تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)750تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)850تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)900عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,050عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,260تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,440عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)2,000عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)2,770عددسفارش محصول
۱۰پیچ 15 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)3,650عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه32,500کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان37,000کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)114,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران38,600مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران46,800مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)132,000گالنسفارش محصول