لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1212,600مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1213,000متر مربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 1212,600مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1616,200مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2019,200مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3025,500مترمربعسفارش محصول
۲پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3025,000مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 5019,000مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 8025,000مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 5029,500مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 8039,000مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 10047,500مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 12060,000مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 15099,500مترمربعسفارش محصول
۱۰پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 8037,500مترمربعسفارش محصول
۱۱پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 8054,000مترمربعسفارش محصول
۱۲پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 12065,000مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی1,930مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی2,800مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی3,900مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی4,900مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی5,800مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی6,800مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی9,500مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی11,300مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم متالایز رولی16,000مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم اصل رولی21,000مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی11,300مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی16,000مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی21,000مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی29,500مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی31,300مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی41,200مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 3 سانت ورقه ای63,000برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای84,000برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای104,000برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای147,000برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای168,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای210,000برگسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای640مترطولسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای680مترطولسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای840مترطولسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای1,050مترطولسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای1,400مترطولسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای1,960مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای2,500مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای3,520مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای400مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای550مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای840مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای1,100مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای1,650مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای2,700مترطولسفارش محصول
۳۷فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای5,100مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128680,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128680,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی9,000مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی10,850مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی14,000مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی26,000مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی32,000مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی39,000مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی58,000مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی64,000مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)17,000برگسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 5.5 کیلویی155,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی173,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی191,000طاقهسفارش محصول
۴توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی203,000طاقهسفارش محصول
۵توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی فابریک210,000طاقهسفارش محصول
۶توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی238,000طاقهسفارش محصول
۷توری مرغی گالوانیزه 14 کیلویی750,000طاقهسفارش محصول
۸توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20195,000طاقهسفارش محصول
۹توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50225,000طاقهسفارش محصول
۱۰توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80275,000طاقهسفارش محصول
۱۱توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی3,500مترمربعسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی3,900مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی4,500مترمربعسفارش محصول
۱۴توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی6,000مترمربعسفارش محصول
۱۵توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی7,000مترمربعسفارش محصول
۱۶توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی8,000مترمربعسفارش محصول
۱۷توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی10,500مترمربعسفارش محصول
۱۸توری مرغی پلاستیکی 650 گرمی11,500مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)430تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)470تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)520تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)570عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)630عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)780تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)900عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,330عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,730عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه28,500کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان34,000کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)120,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران220,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران250,000مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)140,000گالنسفارش محصول