پشم شیشه

پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 36

 • پشم شیشه تخته ای
 • ضخامت 1 اینچ
 • هر بسته 7.2 مترمربع ( عرض 0.6 متر * طول 1.2 متر )
 • روکش لخت ( بدون روکش )
 • دانسیته ( تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب ) D36
 • مارک شرکت پشم شیشه ایران ( ایزوران )

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.


 

پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 36
قیمت هر متر مربع 73,800 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 14

 • پشم  شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 18 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 15متر)
 • روکش آلومینیوم مسلح و نخدار و متالایز
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D14
 • مارک آریانا پارس

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 14
قیمت هر مترمربع 48,500 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 16

 • پشم شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 12 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش آلومینیوم مسلح و نخدار و متالایز
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D16
 • مارک آریانا پارس

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

 

 

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 16
قیمت هر مترمربع 53,500 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 14

 • پشم شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 18 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 15متر)
 • روکش آلومینیوم مسلح و نخدار و متالایز
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D14
 • مارک پشم شیشه ایران (ایزوران)

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 14
قیمت هر متر مربع 48,500 تومان

پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 50

 • پشم شیشه تخته ای
 • ضخامت 1 اینچ
 • هر بسته 7.2 مترمربع ( عرض 0.6 متر * طول 1.2 متر )
 • روکش لخت ( بدون روکش )
 • دانسیته ( تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب ) D50
 • مارک شرکت پشم شیشه ایران ( ایزوران )

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.


 

پشم شیشه 2.5 سانت پانلی لخت دانسیته 50
قیمت هر متر مربع 102,000 تومان

پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 36

 • پشم شیشه تخته ای
 • ضخامت 2 اینچ
 • هر بسته 7.2 مترمربع ( عرض 0.6 متر * طول 1.2 متر )
 • روکش لخت ( بدون روکش )
 • دانسیته ( تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب ) D36
 • مارک شرکت پشم شیشه ایران ( ایزوران )

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

 

پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 36
قیمت هر متر مربع 147,000 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 16

 • پشم شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 12 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش آلومینیوم مسلح و نخدار و متالایز
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D16
 • مارک پشم شیشه ایران (ایزوران)

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 16
قیمت هر متر مربع 53,500 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 20

 • پشم شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 12 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش آلومینیوم مسلح و نخدار و متالایز
 • دانسیته  (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D20
 • مارک آریانا پارس

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 20
قیمت هر مترمربع 65,000 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 20

 • پشم شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 12 مترمربع ( عرض 1.2 متر * طول 10 متر )
 • روکش آلومینیوم مسلح و نخدار و متالایز
 • دانسیته ( تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب ) D20
 • مارک پشم شیشه ایران ( ایزوران )

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 20
قیمت هر متر مربع 65,000 تومان

پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 50

 • پشم شیشه تخته ای
 • ضخامت :2 اینچ
 • هر بسته 7.2 مترمربع ( عرض 0.6 متر * طول 1.2 متر )
 • روکش لخت ( بدون روکش )
 • دانسیته :( تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب ) D50
 • مارک :شرکت پشم شیشه ایران ( ایزوران )
 • فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.
پشم شیشه 5 سانت پانلی لخت دانسیته 50
قیمت هر متر مربع 204,000 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 16

 • پشم  شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 12 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش آلومینیوم اصل
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D16
 • مارک آریانا پارس

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 16
قیمت هر مترمربع 58,500 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 20

 • پشم  شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 18 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 15متر)
 • روکش آلومینیوم اصل
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D20
 • مارک آریانا پارس

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید

پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته 20
قیمت هر مترمربع 75,500 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 16

 • پشم شیشه پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • هر رول 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10 متر)
 • روکش آلومینیوم اصل
 • دانسیته  (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D16
 • مارک ایزوران          

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 16
قیمت هر مترمربع 64,000 تومان

پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 20

 • پشم شیشه پتویی
 • ضخامت 2.5 سانت
 • هر رول 12 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش آلومینیوم اصل
 • دانسیته  (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D20
 • مارک ایزوران          

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم شیشه 2 اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته 20
قیمت هر مترمربع 75,500 تومان

پشم شیشه چیست

پشم شیشه از ترکیب شیشه های طبیعی و بازیافتی (بطری، شیشه پنجره ها و ...) که در دمای 1450 سانتیگراد تبدیل به الیاف شده اند، ساخته می شود. ضخامت این الیاف حدودا بین 6 تا 7 میکرون است که در پروسه ی تولید پشم شیشه به یکدیگر تافته می شوند. این تافتگی الیاف باعث ایجاد میلیون ها حفره (بسته هوایی) در پشم شیشه می گردد که با حفظ هوا در خود ماهیت عایقی پشم شیشه را به وجود می آورند.

مواد تشکیل دهنده پشم شیشه

پشم شیشه با داشتن وزن سبک و انعطاف پذیری بالا یکی از قدیمی ترین و پراستفاده ترین عایق های حرارتی و صوتی در دنیای عایق است که باعث کاهش مصرف بین 20% تا 30% در کف و دیوار های خارجی می شود. پشم شیشه در انواع مختلف رولی (پتویی)، تخته ای (پانلی) و لوله ای تولید و به بازار عرضه می شود.

روش مدرن تولید پشم شیشه در سال 1933 توسط جیمز اسلیتر در شرکت پشم شیشه اویون-ایلینوی (تولدو، اوهایو) اختراع شد. مواد اولیه تشکیل دهنده عایق پشم شیشه شامل: 44% سیلیس، 18% کربنات سدیم، 12% فلدسپات، 11% دولومیت، 4% سنگ آهک، 3% باماریم و 1% سولفات سدیم است و پشم شیشه از ترکیب این مواد ساخته می شود همچنین میزان خلوص این مواد اولیه تاثیر بسزایی در کیفیت پشم شیشه دارد. 

مزایای پشم شیشه

 • پشم شیشه رسانا نیست و باعث عدم انتقال گرما و سرما شده و به عنوان عایق حرارتی است.
 • پشم شیشه نسوز یا پشم شیشه ضد حریق می باشد به این معنی که قابلیت مشتعل شدن را ندارد. البته این خاصیت بدون درنظر گرفتن روکش فویل یا روکش کاغذ چسبیده به آن است.
 • پشم شیشه سرطان زا نیست، طبق طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO) پشم شیشه در گروه غیر قابل تلقی به سرطان زایی قرار گرفته است.
 • پشم شیشه عایق صوتی مناسبی است، 54 دسی بل کاهش صدای آزاردهنده محیط در صورت استفاده مناسب از پشم شیشه در پوسته خارجی ساختمان حاصل می شود و بهترین عایق صوت پشم شیشه است.
 • پشم شیشه بهترین عایق حرارتی است، 57 درصد صرف جویی انرژی سرمایشی و گرمایشی در صورت عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان با پشم شیشه حاصل می شود.
 • سهولت در جابجایی و حمل نقل
 • دوام کیفیت و حفظ عملکرد طی سالیان بهره برداری
 • سهولت در برش، شکل پذیری و نصب آسان
 • مقاوم در برابر رشد باکتری، قارچ و حشرات
 • یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین عایق ها در سطح جهان

پشم شیشه و مضرات آن

 همیشه این سوال راجب پشم شیشه مطرح می شود که آیا پشم شیشه سرطان زا است؟  و یا استفاده از پشم شیشه خطرناک است؟ و یا مضرات استفاده از پشم شیشه چیست؟  برای جواب دادن به این سوالات و ابهامات ابتدا نظر شما را به طبقه بندی سازمان جهانی در خصوص مواد در دسترس انسان جلب می کنم. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO)  493 نوع ماده در دسترس انسان در گروه های زیر تقسیم شده است که پشم شیشه در ردیف چای، پشم سنگ و پلی اتیلن در گروه غیر قابل خطرناک و غیر قابل سرطان زای انسانی قرار می گیرد.

1    عامل سرطان زا است                        بنزین، آزبست، استعمال تنباکو

2A  عامل به احتمال زیاد سرطان زا است     دود موتور دیزل

2B  عامل ممکن است باعث سرطان شود    قهوه و ...

3   غیر قابل تلقی به سرطان زایی است      کافئین، چای، پشم شیشه

4   عامل به احتمال زیاد سرطان زا نیست     Caprolactam

از مضرات دیگر پشم شیشه صنعتی خارش پوست و آسیب به ریه و ایجاد حساسیت پوستی است که تمام این خطرات پشم شیشه در هنگام نصب اتفاق افتاده و به راحتی با رعایت اصول نصب و پوشیدن دستکش و ماسک قابل حل می باشد.

کاربرد پشم شیشه

معمولا پشم شیشه به طور گسترده در دمای بین 50- تا 250+ درجه سانتیگراد در پروژه ها و ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و شامل موارد کاربری زیر است: 

 • پشم شیشه برای زیر سقف شیروانی
 • پشم شیشه برای دور لوله بخاری
 • پشم شیشه برای اجاق گاز
 • پشم شیشه برای دور لوله اگزوز
 • پشم شیشه در دیوار های مشترک و دیوار های بیرونی ساختمان
 • پشم شیشه برای عایق صوتی 
 • پشم شیشه برای عایق حرارتی
 • جلوگیری از یخ زدگی بتن
 • پشم شیشه برای عایق کاری کانال های صنعتی و ساختمانی
 • پشم شیشه برای داکتهای و لوله های تاسیساتی

 

انواع پشم شیشه

 • پشم شیشه رولی یا پشم شیشه لحافی یا پشم شیشه فویلدار
 • پشم شیشه پانلی یا پشم شیشه تخته ای یا پشم شیشه ورقه ای
 • پشم شیشه عایق لوله پیش ساخته یا پشم شیشه لوله ای
 • پشم شیشه فله ای یا پشم شیشه بدون رزین یا پشم شیشه سفید

پشم شیشه رولی

پشم شیشه پتویی به صورت پتو با طول های 10 متر و 15 متر و 20 متر به عرض 1.2 بدون روکش و با روکش های فویل آلومینیوم  و کاغذ کرافت در دانسیته های  12 الی 24 کیلوگرم بر متر مکعب با ضریب هدایت حرارتی 0.036 الی 0.043 و ضریب جذب صدای 0.5 الی 0.7 عرضه می شود.

پشم شیشه پانلی

پشم شیشه ورقه ای به صورت تخته های به عرض استاندارد 0.6 متر در طول 1.2 متر و البته در ابعاد سفارشی بدون روکش و با روکش های فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت در دانسیته های 36 ای 110 کیلوگرم بر مترمکعب با ضریب حرارتی 0.029 الی 0.039 و ضریب جذب صدای 0.6 الی 0.9 عرضه می شود.

پشم شیشه عایق لوله پیش ساخته

پشم شیشه لوله ای به طول 1متر یا 1.2 متر در قطرهای 0.5 اینچ الی 24 اینچ در ضخامت های 2.5 سانت الی 10 سانت همراه روکش آلومینوم و روکش کاغذ کرافت ویا بدون روکش با ضریب هدایت حرارتی 0.029 الی 0.035 و ضریب جذب صدای 0.6 الی 0.9 عرض می شود.

کارخانه تولید کننده پشم شیشه

در این تنها دو کارخانه با نام های شرکت پشم شیشه ایران با نام تجاری پشم شیشه ایزوران و شرکت پشم شیشه آریانا پارس اقدام به تولید و عرضه پشم شیشه فویلدار و پشم شیشه تخته ای و ... می کنند. شرکت پشم شیشه ایران به صورت دولتی و در شهر شیراز و پشم شیشه آریانا پارس به صورت خصوصی و در شهرک صنعتی اشتهارد کرج مشغول فعالیت می باشند.

قیمت پشم شیشه

قیمت پشم شیشه متاثر از دو قیمت روکش و الیاف پشم شیشه است. به طوری که کارخانه های تولید کننده در ابتدای هر سال با توجه به تورم مشخص شده قیمت الیاف خود را اعلام کرده و معمولا تا انتهای سال درصورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد قیمت ثابت است. اما قیمت روکش پشم شیشه که ممکن است فویلدار یا کاغذی باشد در طول سال با تغییرات مختلفی همراه است که البته در قیمت کل محصول پشم شیشه بسیار ناچیز است و تاثیر چندانی در محصول نهایی ندارد.

دو کارخانه تولیدکننده پشم شیشه معمولا در قیمت عرضه محصولات توافق کرده و قیمت یکسانی برای فروش محصولات خود تعیین می کنند با این تفاوت که شرکت پشم شیشه ایران با داشتن انواع استانداردها و ایزوها و تاییدیه ها از کیفیت بیشتری نسبت به پشم شیشه آریانا پارس برخوردار است. همچنین به دلیلی دوری کارخانه شرکت پشم شیشه ایران نسبت به تهران هزینه حمل بیشتری داشته درحالی که پشم شیشه آریانا در فاصله 1 ساعتی تهران قرار گرفته است.

ضخامت پشم شیشه

پشم شیشه در ضخامت های 1 اینچ و 2 اینچ و 4 اینچ عرضه می شود اما با توجه به دستور سازمان استاندارد تنها ضخامت 2 اینچ یا 5 سانت به بالا برای مصرف در داخل کشور مجاز است و پشم شیشه 2.5 سانتی با دانسیته های 8 و 10 و 12 و 16 فقط برای صادرات عرضه می شود.

صادرات پشم شیشه

برای صادرات پشم شیشه به کشور های مختلف همانطور که قبلا هم توضیح داده شد می توان در ضخامت های پایین و دانسیته های پایین پشم شیشه صادرات انجام شود که علاوه بر پلمپ رایگان وسیله حمل توسط شرکت ارزش افزوده 9درصد نیز از قیمت محصولات پشم شیشه حذف خواهد شد و خرید پشم شیشه نیز فقط با واریز به حساب های ارزی انجام می شود.

خرید پشم شیشه

برای خرید پشم شیشه شما می توانید از نمایندگی های رسمی شرکت های تولیدکننده پشم شیشه که شرکت نوین عایق نیز از نمایندگی های رسمی شرکت پشم شیشه ایران است به صورت حصوری و آنلاین و تلفنی اقدام به خرید کنید.

جایگزین پشم شیشه

با توجه به پیشرفت روزافزون علم هنوز هیج جایگزینی صددرصدی برای این عایق حرارت و صدا وجود ندارد. البته پشم سنگ و فوم پلی اتیلن و عایق الاستومری و فوم پلی اورتان و ... شاید جایگزین های احتمالی برای پشم شیشه باشند اما ویژگی های قیمت پایین پشم شیشه و انعطاف پذیری پشم شیشه و عرضه آن به طور عمده برای هیچ کدام از این محصولات وجود ندارد. به طور مثال برای تولید پشم سنگ که از سنگ بازالت یا همان سنگ های آتشفشانی استفاده می شود در حالی که شرکت های پشم سنگ اصلا از سنگ بازالت استفاده نمی کنند یا در حد ناچیز در محصولات خود استفاده می کنند که عملا پشم سنگ کارایی لازم را نخواهد داشت در حالی که پشم شیشه از سیلیس که به طور عمده در طبیعت یافت می شود استفاده می کند.

 

پشم سنگ

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 50 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 3 سانت 
 • هربسته 8.64 مترمربع (12 برگ به ابعاد  عرض 1.2متر * طول  0.6 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D50
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 50 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 62,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 80

 • ضخامت 3 سانت
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D80
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است.برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 80
قیمت هر مترمربع 97,000 تومان

پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 25

 • پشم  سنگ  پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • 12 مترمربع  (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش اصل آلومینیوم مسلح و نخدار
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D25
 • مارک نوین عایق
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 25
قیمت هر مترمربع 56,500 تومان

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 3 سانت
 • عرض  0.60
 • طول  1.20
 •  هر بسته 16 برگ 11.52 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D80
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان
قیمت هر مترمربع 79,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 100

 • ضخامت 3 سانت 
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D100
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است.برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 100
قیمت هر مترمربع 128,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی 
 • ضخامت 3 سانت
 • عرض 0.60
 • طول 1.20
 •  هر بسته 16 برگ 11.52 متر مربع
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D100
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان
قیمت هر مترمربع 97,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 100 سپاهان

 • ضخامت 3 سانت
 • عرض 1.20
 • طول 5 متر
 • هر رول 6 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D100
 • نوع توری چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • مارک عایق سپاهان

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 100 سپاهان
قیمت هر مترمربع 151,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان

 • ضخامت 3 سانت
 • عرض 1.20
 • طول 5 متر
 • هر رول 6 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D120
 • نوع توری چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • مارک عایق سپاهان

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان
قیمت هر مترمربع 166,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان

 • ضخامت 3 سانت
 • عرض 1.20
 • طول 5 متر
 • هر رول 6 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D80
 • نوع توری چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • مارک عایق سپاهان

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان
قیمت هر مترمربع 114,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30

 • پشم سنگ پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • 12مترمربع  (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش اصل آلومینیوم مسلح و نخدار
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30
 • مارک نوین عایق
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

 فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

 پشم سنگ 2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30
قیمت هر مترمربع 68,500 تومان

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 3 سانت 
 • هربسته 8.64 مترمربع (12 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 78,500 تومان

پشم سنگ2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30 سپاهان

 • پشم سنگ پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش اصل آلومینیوم مسلح و نخدار
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30
 • مارک سپاهان اصفهان
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

 فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

 پشم سنگ2 اینچ رولی فویلدار دانسیته 30 سپاهان
قیمت هر مترمربع 68,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ رولی فویل دار دانسیته 50 سپاهان

 • پشم سنگ پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش اصل آلومینیوم مسلح و نخدار
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • مارک سپاهان اصفهان
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

 فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

 پشم سنگ 2 اینچ رولی فویل دار دانسیته 50 سپاهان
قیمت هر مترمربع 109,000 تومان

پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 50

 • پشم سنگ پتویی
 • ضخامت 5 سانت
 • 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش اصل آلومینیوم مسلح و نخدار
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • مارک نوین عایق
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

 فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

 پشم سنگ 2اینچ رولی فویلدار دانسیته 50
قیمت هر مترمربع 97,500 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50 سپاهان

 • ضخامت 5 سانت
 • عرض 1.20 
 • طول  5 متر
 • هر رول 6 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر متر مکعب) D50
 • نوع توری چشمه 3/4 / مفتول 0.5 
 • مارک عایق سپاهان  

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50 سپاهان
قیمت هر مترمربع 132,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان

 • ضخامت 5 سانت 
 • دانسیته  80 کیلوگرم بر متر مکعب
 • عرض  1.20
 • طول 5 متر
 • هر رول 6 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D80
 • نوع توری چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • مارک عایق سپاهان 

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان
قیمت هر مترمربع 165,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی 
 • ضخامت 3 سانت
 • عرض 0.60
 • طول 1.20
 •  هر بسته 16 برگ 11.52 متر مربع
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D120
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان
قیمت هر مترمربع 121,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 120

 • ضخامت 3 سانت 
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D120
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است.برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 120
قیمت هر مترمربع 148,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 3 سانت 
 • هربسته 8.64 مترمربع (12 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D100
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 85,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی 
 • ضخامت 3 سانت
 • عرض 0.60
 • طول 1.20
 •  هر بسته 16 برگ 11.52 متر مربع
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D150
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان
قیمت هر مترمربع 168,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50

 • ضخامت 5 سانت 
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D50
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش کلی شامل 10 درصد تخفیف و تحویل درب کارخانه است.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 50
قیمت هر مترمربع 111,000 تومان

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 3 سانت 
 • هربسته 8.64 مترمربع (12 برگ به ابعاد  عرض 1.2 متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D120
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 101,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان

 • ضخامت 5 سانت
 • دانسیته 120 کیلو گرم بر متر مکعب
 • عرض 1.20 
 • طول  5 متر
 • هر رول 6 متر مربع 
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D120
 • نوع توری چشمه 3/4 / مفتول 0.5 
 • مارک عایق سپاهان  

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120 سپاهان
قیمت هر مترمربع 221,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 150 سپاهان

 • ضخامت 5 سانت
 • دانسیته 150 کیلوگرم بر متر مکعب
 • عرض 1.20
 • طول 3 متر
 • هر رول 3.6 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D150
 • نوع توری چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • مارک عایق سپاهان

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 150 سپاهان
قیمت هر مترمربع 281,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی 
 • ضخامت 5 سانت
 • طول 1.20 متر
 • عرض 0.60
 • هر بسته 10 برگ 7.2 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان
قیمت هر مترمربع 91,500 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80

 • ضخامت 5 سانت
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D80
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است.برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80
قیمت هر مترمربع 138,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 5 سانت 
 • هربسته 5.76 مترمربع (8 برگ به ابعاد  عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 89,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 100

 • ضخامت 5 سانت
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D100
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 100
قیمت هر مترمربع 162,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 5 سانت 
 • هربسته 5.76 مترمربع (8 برگ به ابعاد عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 117,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120

 • ضخامت 5 سانت
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D120
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 120
قیمت هر مترمربع 193,000 تومان

پشم سنگ 7 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان

 • ضخامت 7 سانت
 • دانسیته 80 کیلوگرم بر متر مکعب
 • عرض 1.20
 • طول 3 متر
 • هر رول 3.6 متر مربع
 • نوع توری:چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر متر مکعب) D80
 • مارک عایق سپاهان

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 7 سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان
قیمت هر مترمربع 229,000 تومان

پشم سنگ 7سانت توری دار دانسیته 130 سپاهان

 • ضخامت 7سانت
 • دانسیته 80 کیلوگرم بر متر مکعب
 • عرض 1.20
 • طول 3 متر
 • هر رول 3.6 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر متر مکعب) D130
 • نوع توری چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • مارک عایق سپاهان

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 7سانت توری دار دانسیته 130 سپاهان
قیمت هر مترمربع 358,000 تومان

پشم سنگ 10سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان

 • ضخامت 10 سانت
 • دانسیته 80 کیلوگرم بر متر مکعب
 • عرض 1.20
 • طول 3 متر
 • هر رول 3.6متر مربع 
 • دانسیته ( تراکم پشم شیشه در هر متر مکعب ) D80
 • نوع توری چشمه 3/4 اینچ / مفتول 0.05
 • مارک عایق سپاهان

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 10سانت توری دار دانسیته 80 سپاهان
قیمت هر مترمربع 307,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت  5 سانت 
 • هربسته 5.76 مترمربع (8 برگ به ابعاد  عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D100
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 134,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 140

 • ضخامت 5 سانت 
 •  هر رول 6 مترمربع  (عرض 1.2 متر * طول 5 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D140
 • یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است.برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 140
قیمت هر مترمربع 216,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 5 سانت 
 • هربسته 5.76 مترمربع (8 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D120
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 166,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 5 سانت
 • طول  1.20
 • عرض  0.60
 • هربسته 10 برگ7.2متر مربع
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 سپاهان
قیمت هر مترمربع 120,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 140 پوشینگر

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 5 سانت 
 • هربسته 5.76 مترمربع  (8 برگ به ابعاد عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D140
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 140 پوشینگر
قیمت هر مترمربع 192,000 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 5 سانت
 • طول 1.20
 • عرض 0.60
 • هربسته 10 برگ 7.2 متر مربع
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D100
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان
قیمت هر مترمربع 147,500 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 5 سانت
 • طول 1.20
 • عرض 0.60
 • هربسته 10 برگ7.2متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)D120
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 سپاهان
قیمت هر مترمربع 183,500 تومان

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • طول 1.20 متر
 • عرض 0.60
 • ضخامت 5 سانت  
 •  هر بسته 7 برگ 5.04 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D150
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان
قیمت هر مترمربع 256,000 تومان

پشم سنگ 7سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی 
 • طول 1.20 متر
 • عرض 0.60
 • ضخامت 7سانت  
 • 10برگ 7.2 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 7سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان
قیمت هر مترمربع 136,500 تومان

پشم سنگ 7 سانت تخته ای دانسیته120 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • طول 1.20 متر
 • عرض 0.60
 • ضخامت 7 سانت  
 • 7برگ 5.4 متر مربع
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D120
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 7 سانت تخته ای دانسیته120 سپاهان
قیمت هر مترمربع 284,500 تومان

پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 10 سانت
 • طول 1.20
 • عرض 0.60
 • هربسته 5 برگ 3.60 متر مربع
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 50 سپاهان
قیمت هر مترمربع 212,500 تومان

پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 10 سانت
 • طول 1.20
 • عرض 0.60
 • هربسته 7 برگ 5.04
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D100
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 100 سپاهان
قیمت هر مترمربع 353,500 تومان

پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان

 • پشم سنگ پانلی
 • ضخامت 10 سانت
 • طول 1.20
 • عرض 0.60
 • هربسته 5 برگ 3.60 متر مربع
 • دانسیته  (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب)  D150
 • نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

فروش به صورت عمده است. برای خرید جزیی دکمه خرید آنلاین را انتخاب کنید.

پشم سنگ 10سانت تخته ای دانسیته 150 سپاهان
قیمت هر مترمربع 620,000 تومان

پشم سنگ که در زبان انگلیسی rock wool نامیده می شود، جزو خانواده عایق های حرارتی متشکل از الیاف معدنی است به همین دلیل گاهی به آن mineral wool هم اتلاق می شود.

پشم سنگ چگونه ساخته می شود

ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق، سنگ بازالت، از گروه سنگ های آذرین است که بازمانده فعالیت های آتشفشانی است و در کشور به وفور وجود دارد.

تکنولوژی تولید پشم سنگ دارای روشی پیشرفته با اصولی ساده است. ابتدا سنگ بازالت در دمای 1450 درجه سانتیگراد ذوب می شود و به صورت سیلیکات مذاب در می آید. سپس مذاب به دست آمده با روش های خاصی به الیاف بسیار ظریف به قطر 6 تا 8 میکرون تبدیل می شود. مجموعه این الیاف میکروسکوپی عایق پشم سنگ را تشکیل می دهند.

مزایای پشم سنگ

 1. عملکرد در برابر آتش : یکی از مهم ترین ویژگی های عایق پشم سنگ، ایستایی استثنایی آن در برابر آتش است. پشم سنگ آتش گیر نیست، مشتعل نمی شود و در نتیجه به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته شده است. سازه های فلزی ساختمان ها هنگام بروز حریق در نتیجه جذب حرارت زیاد و داغ شدن، مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و بر اثر نرم شدن تغییر شکی می دهند و این پدیده باعث فروریختن کل سازه می شود. برای جلوگیری از این مسئله سازه های فلزی و مخصوصا ستون های ساختمان را با روش های مناسب به وسیله پشم سنگ عایق کاری می کنند و بدین ترتیب در صورت تداوم حریق حتی تا ده ساعت هیچ مشکلی برای سازه های ساختمان به وجود نمی آید. به همین دلیل در برخی کشور ها شرکت های بیمه برای ساختمان هایی که به این شکل عایق کاری شده باشند تخفیف های بسیار بالایی را قائل می شوند. همچنین تمام ساختمان های موجود روی سکوهای نفتی که برای اسکان پرسنل در نظر گرفته شده با عایق پشم سنگ ضد حریق می شوند تا در صورت بروز حریق تا رسیدن نیرو های کمکی، پرسنل درون ساختمان ها ایمن باشند.
 2. ویژگی های بیولوژیکی : الیاف پشم سنگ ذاتا استریل هستند و این عایق محیط مناسبی برای رشد آفت، قارچ، باکتری و حشرات موذی نیست و به عنوان یک ماده معدنی در برابر این انگل ها مصونیت دارد.
 3. سازگاری با محیط زیست : بین انواع عایق هایی که تا به حال در دنیا ساخته شده اند پشم سنگ بی ضررترین آنهاست و با محیط زیست و تمام مصالحی که در ساختمان و صنایع به کار می روند سازگار است و تماس آن با این مصالح مشکلی به وجود نمی آورد و همچنین باعث از بین رفتن ترکیبات نرم کننده بکار رفته در روکش کابل های برق و لوله های PVC نمی شود.
 4. بهداشت و ایمنی: برخلاف عایق های دیگر در این گروه، پشم سنگ آسیبی به پوست نمی رساند و باعث سوزش آن نمی شود همچنین در هنگام وقوع حریق دود و ترکیبات مسموم کننده از آن متصاعد نمی شود. ذرات الیاف پشم سنگ از طرف سازمان بهداشت جهانی برای سلامتی انسان بی ضرر تشخیص داده شده اند و حتی مطابق استانداردهای اروپا استنشاق هوایی که حاوی حداکثر 5 میلی گرم بر مترمکعب ذرات پشم سنگ باشد به مدت 8ساعت در روز مجاز است.
 5. قابلیت رسانایی حرارتی : قابلیت رسانایی یکی از مهمترین ویژگی های عایق های حرارتی است. این خصوصیت مبنای صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری است. عملکرد لایه ای از عایق پشم سنگ به ضخامت 5 سانتی متر همانند عملکرد دیوار آجری به ضخامت 1متر است و همان کار دیوار های قطور ساختمان های قدیمی را انجام می دهد که سبب می شد این ساختمان ها در زمستان گرم و در تابستان خنک باشند. به طور کلی کار عایق حرارتی این است که محیط گرم را گرم و محیط سرد را سرد نگه دارد. هرچه قابلیت رسانایی حرارتی کمتر باشد، کیفیت عایق بهتر است. ضریب رسانایی حرارتی پشم سنگ کمتر از چهل هزارم وات بر متر درجه کلوین می باشد که آن را در زمره عایق های بسیار مطلوب قرار می دهد.
 6. محدوده دمای کارکرد : ایستایی موثر محصولات پشم سنگ در برابر دما در محدوده 250- تا 800+ درجه سانتی گراد است. الیاف پشم سنگ در مقابل شعله مستقیم آتش تا 4 ساعت مقاومت می کنند. نقطه ذوب این الیاف بیش از 1200 درجه سانتیگراد است و توانایی کار مداوم در دامنه دمایی 150- تا 700+ درجه سانتیگراد را دارند. عامل پیوندی که در اکثر محصولات پشم سنگ استفاده می شود، در حرارت حدود 220+ درجه سانتی گراد تجزیه می شود ولی هیچگونه تاثیر منفی در خاصیت ترمودینامیکی عایق نخواهد داشت. نیروگاه ها، پالایشگاه های نفت و گاز، مجتمع های پتروشیمی، صنایع سیمان و صنایع سنگین بدون عایق کاری دقیق و اصولی تجهیزات و محیط کار خود قادر به فعالیت نمی باشند و عایق پشم سنگ به دلیل دارا بودن محدوده دمای کار بالا (700+ درجه سانتی گراد) به عنوان عایقی منحصر به فرد در صنایع فوق مطرح است.
 7. دفع آب : گرچه پشم سنگ آب را دفع می کند و جاذب رطوبت نیست، لیکن اگر از آن برای عایق کاری لوله ها یا تاسیساتی که در فضای باز قرار دارند استفاده شده باشد، باید با یک پوشش ضد رطوبت محافظت شود.
 8. دوام : برخلاف بعضی از فوم های پلیمری که دوام چندانی ندارند و به مرور زمان شکل و کیفیت خود را از دست می دهند، پشم سنگ کهنه یا خراب نمی شود و ویژگی های خود را به عنوان عایق موثر حرارتی سال ها و بلکه به مدت طول عمر ساختمان حفظ می کند.
 9. ویژگی های آکوستیکی : عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند، با کاهش انتقال صدا در میان اجزا متشکله سازه و یا جذب صدا در سطح. افت انتقال صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار، کف، بام و غیره که در مجموع از خصوصیات محیط مادی است. صدا ممکن است در اثر ارتعاش هوا و یا در اثر ضربه مکانیکی ایجاد شود که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
 10. ضریب هدایت حرارتی بالا
 11. پشم سنگ عایق حرارتی
 12. پشم سنگ عایق صوتی
 13. پشم سنگ سرطان زا نیست
 14. پشم سنگ باعث سوزش پوست یا آسیب به ریه نخواهد شد.

انواع پشم سنگ

 • پشم سنگ رولی یا پشم سنگ لحافی یا پشم سنگ روکش دار
 • پشم سنگ پانلی یا پشم سنگ تخته ای یا پشم سنگ ورقه ای
 • پشم سنگ توری دار یا پشم سنگ پتویی
 • پشم سنگ عایق لوله یا پشم سنگ پیش ساخته لوله ای

پشم سنگ رولی

پشم سنگ رولی در عرض استاندار 1.2 متر و طول 10 متر در ضخامت 3 سانت تا 8 سانت تولید می شود البته تنها ضخامت 5 سانت یا 2 اینچ به صورت معمول تولید می شود و ضخامت های دیگر برحسب سفارش مشتری به مقدار زیاد قابل تولید است. دانسیته پشم سنگ روکش دار از 25 کیلوگرم بر مترمکعب الی 60 کیلوگرم بر مترمکعب قابل تغییر است. 

پشم سنگ رولی در 3 مدل مختلف زیر عرضه می شود:

 • پشم سنگ فویل دار یا پشم سنگ با روکش آلومینیوم مسلح نخدار
 • پشم سنگ کاغذی یا پشم سنگ با روکش کاغذ کرافت
 • پشم سنگ لخت یا بدون روکش

پشم سنگ تخته ای

پشم سنگ پانلی در عرض استاندارد 0.6 متر و طول 1.2 متر در دانسیته 50 کیلوگرم بر مترمکعب الی 150 کیلوگرم بر مترمکعب عرضه می شود. ضخامت پشم سنگ تخته ای از 3 سانت الی 10 سانت موجود می باشد که البته ضخامت های 3 سانت و 5 سانت بیشترین استفاده را برای عایق کاری دارند.

پشم سنگ تخته ای در انواع فویلدار و بدون فویل مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از پرمصرف ترین پشم سنگ ها برای عایق کاری صوتی و عایق کاری حرارتی دیوار های ساختمان است.

پشم سنگ توری دار

پشم سنگ توری دار در عرض استاندار 1.2 متر و طول 5 متر در ضخامت های 3 سانت تا 10 سانت تولید می شود. البته طول پشم سنگ ها در ضخامت های بالا برای بسته بندی راحت تر کمتر می شود و به 3 متر کاهش پیدا می کند.

دانسیته پشم سنگ های توری دار بین 50 کیلوگرم بر مترمکعب الی 150 کیلوگرم بر مترمکعب است و هرچه دانسیته پشم سنگ بالاتر یا بیشتر باشد عایق حرارتی بهتری خواهد بود. پشم سنگ توری دار در موارد خاصی استفاده شده و نسبت به پشم سنگ فویلدار و تخته ای مصرف کمتری دارد.

معایب و مضرات پشم سنگ

 • نفوذ بخار آب که البته از آنجایی که پشم سنگ از مواد معدنی مانند سنگ بازالت و ... ساخته می شود در صورت خیس شدن نیز خاصیت خود را از دست نمی دهد و بلافاصله بعد از خشک شدن خواص عایق خود را افزایش می دهد.
 • گران بودن مواد اولیه پشم سنگ که شامل سنگ بازالت و سنگ های آتشفشانی است باعث شده اکثر کارخانه ها از ترکیب های دیگری برای تولید پشم سنگ استفاده کنند که در واقع محصول پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی و صوتی را زیر سوال برده و هیچگونه خاصیتی نداشته و جنبه نمایشی به خود گرفته است. از این رو شاید استفاده از پشم شیشه مناسب تر از پشم سنگ باشد چون پیدا کردن پشم سنگ با خاصیت بالا بسیار مشکل شده است.
 • هزینه تمام شده بالای تولید پشم سنگ که باعث خواهد شد مشتری از پشم سنگ های با کیفیت پایین استفاده کند تا مبلغ خرید پشم سنگ را کمتر کند.

کاربرد پشم سنگ

 • پشم سنگ در ماینر
 • پشم سنگ در استودیو
 • پشم سنگ کشاورزی
 • پشم سنگ در درب ضد سرقت
 • پشم سنگ در کشت هیدروپونیک
 • پشم سنگ در کاشت گیاه
 • پشم سنگ در کف و دیوارهای مشترک و بیرونی ساختمان
 • پشم سنگ در سقف های شیروانی منازل مسکونی و صنعتی

قیمت پشم سنگ

 قیمت پشم سنگ متاثر از دو قیمت روکش و الیاف پشم سنگ است. به طوری که کارخانه های تولید کننده در ابتدای هر سال با توجه به تورم مشخص شده قیمت الیاف خود را اعلام کرده و معمولا تا انتهای سال درصورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد قیمت ثابت است. اما قیمت روکش پشم سنگ که ممکن است فویلدار یا کاغذی باشد در طول سال با تغییرات مختلفی همراه است که البته در قیمت کل محصول پشم سنگ بسیار ناچیز است و تاثیر چندانی در محصول نهایی ندارد.

کارخانه های تولید کننده بسیاری در کشور ما وجود دارند که تمام آنها در شهر اصفهان قرار گرفته اند که البته اکثر آنها به جای تولید پشم سنگ با کیفیت با مواد اولیه مرغوب در حال تولید پشم سنگ سرباره با ضایعات پشم سنگ هستند. پشم سنگ سرباره بعد از مدتی خاصیت خود را از دست داده و پودر می شود. اما پشم سنگ که سرباره نیست و از مواد اولیه مرغوب ساخته شده به طور مدام العمر خاصیت خود را از دست نداده و خاصیت عایقی حرارتی و صوتی خود را حفظ می کند.

متاسفانه تعداد کارخانه های تولید کننده پشم سنگ مرغوب کم است و همین امر باعث شده مشتری در انتخاب مارک پشم سنگ با مشکل مواجه شده و اکثر مشتری ها پشم سنگ سرباره با قیمت پایین را به جای پشم سنگ مرغوب با قیمت بالا خریداری کنند و با گذشت زمان و نداشتن خاصیت عایقی به کل فکر منفی نسبت به عایق داشته و دیگر در ساختمان ها و مراکز صنعتی از عایق استفاده نکنند.

تنها دو کارخانه با کیفیت مناسب پشم سنگ وجود دارد که یکی کارخانه شرکت پشم سنگ ایران و دیگری شرکت پشم سنگ عایق سپاهان است. قیمت محصولات این کارخانه ها نسبت به دیگر کارخانه ها از قبیل کارخانه آسیا، کارخانه پارمیس، کارخانه تارابگین، کارخانه ذوب آهن و ... بین 10 تا 20 هزار تومان در هر مترمربع بیشتر می باشد اما ارزش خرید دارند.

پشم سنگ هیدروپونیک

پشم سنگ هیدروپونیک، همان پشم سنگ تخته ای است که دانسیته پایینی داشته و به علت تخلخل پشم سنگ نسبت به سایر بسترها، میزان نفوذ اکسیژن افزایش می یابد که این امر موجب بهبود تهویه در محیط ریشه می گردد. همچنین پشم سنگ نسبت به سایر بسترها میزان جذب آب وحفظ رطوبت بالاتری دارد که این خاصیت تاثیر بسزایی در صرف جویی مصرف آب دارد که در شرایط فعلی کشور، در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشک‌سالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده‌است.

کشت هیدروپونیک یا آب کشت، از روش های خلاقانه ونوین تولید محصولات کشاورزی بدون خاک و با کم ترین نیاز به آب است که در آن تغذیه گیاه با استفاده از محلول غذایی صورت می گیرد.

ضخامت پشم سنگ

پشم سنگ در ضخامت های 3 سانت الی 10 سانت تولید می شود اما برای عایق کاری حرارتی علاوه بر استفاده از ضخامت های بالا باید از دانسیته های بالای پشم سنگ استفاده شود. این در حالی است که برای عایق کاری صوتی نیازی به دانسیته بالا پشم سنگ نیست و ضخامت پشم سنگ تاثیر مستقیم در جذب و دفع صدا دارد. به همین دلیل با توجه به نیاز خود باید از پشم سنگ با ضخامت و دانسیته های مختلف استفاده کنید و همیشه پشم سنگ با دانسیته بالا و ضخامت بالا بهترین عایق پشم سنگ نیست. 

به طور مثال پشم سنگ دانسیته 80 کیلوگرم یا پشم سنگ دانسیته 100 کیلوگرم در ضخامت 10 سانت مناسب تر از پشم سنگ با دانسیته 120 یا پشم سنگ با دانسیته 150 با ضخامت 5 سانت در عایق کاری صوتی است.

خرید پشم سنگ

همانطور که قبلا نیز اشاره شده بهتر است پشم سنگ با کیفیت بالایی که از مواد اولیه مرغوب تولید شده خریداری شود که البته قیمت آن نیز نسبت به نمونه های دیگر پشم سنگ گران تر است. شرکت نوین عایق با عرضه محصولات با کیفیت پشم سنگ و روش های مختلف خرید آنلاین و حضوری سعی در بازگرداندن اعتماد از دست رفته خریداران عایق است.

تمام محصولات پشم سنگ این شرکت دارای تاییدیه وزارت تحقیقات مسکن و شهرسازی و ایزو و استاندارد است.

فوم پلی اتیلن

فوم پلی اتیلن 1 میل رولی

 • ضخامت 1 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15الی 20 کیلوگرم برمتر مکعب
 • ابعاد رولی 250 مترمربع (عرض 1 متر * طول 250 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 1 میل رولی
قیمت هر مترمربع 2,350 تومان

فوم پلی اتیلن 2 میل رولی

 • ضخامت 2 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 150 مترمربع (عرض 1 متر * طول 150 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی
 • مارک نوین عایق

 

فوم پلی اتیلن 2 میل رولی
قیمت هر مترمربع 3,300 تومان

فوم پلی اتیلن 3 میل رولی

 • ضخامت 3 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 100 مترمربع (عرض 1 متر * طول 100 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 3 میل رولی
قیمت هر مترمربع 5,100 تومان

فوم پلی اتیلن 4 میل رولی

 • ضخامت 4 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 4 میل رولی
قیمت هر مترمربع 7,200 تومان

فوم پلی اتیلن 5 میل رولی

 • ضخامت 5 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 5 میل رولی
قیمت هر مترمربع 7,400 تومان

فوم پلی اتیلن 6 میل رولی

 • ضخامت 6 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی  
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 6 میل رولی
قیمت هر مترمربع 12,000 تومان

فوم پلی اتیلن 8 میل رولی

 • ضخامت 8 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 60 مترمربع (عرض 1 متر * طول 60 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 8 میل رولی
قیمت هر مترمربع 12,200 تومان

فوم پلی اتیلن 8 میل آلومینیوم متالایز رولی

 • ضخامت 8 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 60 مترمربع (عرض 1 متر * طول 60 متر)
 • روکش آلومینیوم متالایز
 • رنگ سفید  
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 8 میل آلومینیوم متالایز رولی
قیمت هر مترمربع 20,000 تومان

فوم پلی اتیلن 8 میل آلومینیوم اصل رولی

 • ضخامت 8 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 60 مترمربع (عرض 1 متر * طول 60 متر)
 • روکش آلومینیوم اصل
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی 
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 8 میل آلومینیوم اصل رولی
قیمت هر مترمربع 26,000 تومان

فوم پلی اتیلن 10 میل رولی

 • ضخامت 10 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی    
 • مارک نوین عایق
 فوم پلی اتیلن 10 میل رولی
قیمت هر مترمربع 14,600 تومان

فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی

 • ضخامت 10 میلی متر

 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 25 کیلوگرم بر مترمکعب

 • ابعاد رولی 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)

 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... 

 •  مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی
قیمت هر مترمربع 20,700 تومان

فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم اصل رولی

 • ضخامت 10 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 25 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 60 مترمربع (عرض 1 متر * طول 60 متر)
 • روکش آلومینیوم اصل
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی 
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم اصل رولی
قیمت هر مترمربع 29,500 تومان

فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم متالایز رولی

 • ضخامت 10 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 60 مترمربع (عرض 1 متر * طول 60 متر)
 • روکش آلومینیوم متالایز
 • رنگ سفید  
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم متالایز رولی
قیمت هر مترمربع 22,000 تومان

فوم پلی اتیلن 15 میل رولی

 • ضخامت 15 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی    
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 15 میل رولی
قیمت هر مترمربع 23,500 تومان

فوم پلی اتیلن 20 میل رولی

 • ضخامت 20 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی     
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 20 میل رولی
قیمت هر مترمربع 29,500 تومان

فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم متالایز رولی

 • ضخامت 20 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 30 مترمربع (عرض 1 متر * طول 30 متر)
 • روکش آلومینیوم متالایز
 • رنگ سفید
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم متالایز رولی
قیمت هر مترمربع 37,000 تومان

فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم اصل رولی

 • ضخامت 20 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 30 مترمربع (عرض 1 متر * طول 30 متر)
 • روکش آلومینیوم متالایز
 • رنگ سفید
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 20 میل آلومینیوم اصل رولی
قیمت هر مترمربع 43,000 تومان

فوم پلی اتیلن 25 میل رولی

 • ضخامت 25 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی 
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 25 میل رولی
قیمت هر مترمربع 39,500 تومان

فوم پلی اتیلن 30 میل رولی

 • ضخامت 30 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 30 میل رولی
قیمت هر مترمربع 44,000 تومان

فوم پلی اتیلن 35 میل رولی

 • ضخامت 35 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 25 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد رولی 30 مترمربع (عرض 1 متر * طول 30 متر)
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی    
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 35 میل رولی
قیمت هر مترمربع 56,500 تومان

فوم پلی اتیلن 3 سانت ورقه ای

 • ضخامت 30 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد ورقه ای 2*1
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 3 سانت ورقه ای
قیمت هر برگ 91,000 تومان

فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای

 • ضخامت 40 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد ورقه ای 2*1
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای
قیمت هر برگ 120,000 تومان

فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای

 • ضخامت 50 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد ورقه ای 2*1
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی  
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای
قیمت هر برگ 149,000 تومان

فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای

 • ضخامت 60 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمربع) بین 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد ورقه ای 2*1
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای
قیمت هر برگ 180,000 تومان

فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای

 • ضخامت 80 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد ورقه ای 2*1
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای
قیمت هر برگ 213,000 تومان

فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای

 • ضخامت 80 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد ورقه ای 2*1
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای
قیمت هر برگ 238,000 تومان

فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای

 • ضخامت 100 میلی متر
 • دانسیته (تراکم فوم در هر مترمکعب) 15 الی 20 کیلوگرم بر مترمکعب
 • ابعاد ورقه ای 2*1
 • رنگ سفید
 • رنگ های سبز و قرمز و طوسی و زرد و قهوه ای و ... به صورت سفارشی   
 • مارک نوین عایق
فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای
قیمت هر برگ 278,000 تومان

فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای

 • ضخامت 10 میل
 • هر بسته 200 مترطول
 • قطر 12 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای
قیمت هر مترطول 1,500 تومان

فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای

 • ضخامت 10 میل
 • هر بسته 150 مترطول
 • قطر 16 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای
قیمت هر مترطول 1,700 تومان

فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای

 • ضخامت 10 میل
 • هر بسته 100 مترطول
 • قطر 20 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای
قیمت هر مترطول 2,100 تومان

فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای

 • ضخامت 10 میل
 • هر بسته 100 مترطول
 • قطر 25 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای
قیمت هر مترطول 2,700 تومان

فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای

 • ضخامت 10 میل
 • هر بسته 100 مترطول
 • قطر 32 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای
قیمت هر مترطول 3,400 تومان

فوم پلی اتیلن 1,1/4 اینچ لوله ای

 • ضخامت 10 میل
 • هر بسته 100 مترطول
 • قطر 40 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 1,1/4 اینچ لوله ای
قیمت هر مترطول 4,800 تومان

فوم پلی اتیلن 1,1/2 اینچ لوله ای

 • ضخامت 10 میل
 • هر بسته 50 مترطول
 • قطر 50 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 1,1/2 اینچ لوله ای
قیمت هر مترطول 6,300 تومان

فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای

 • هر بسته 1000 مترطول
 • قطر 10 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای
قیمت هر مترطول 1,200 تومان

فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای

 • هر بسته 600 مترطول
 • قطر 15 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای
قیمت هر مترطول 1,500 تومان

فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای

 • هر بسته 400 مترطول
 • قطر 20 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای
قیمت هر مترطول 2,000 تومان

فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای

 • هر بسته 250 مترطول
 • قطر 25 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای
قیمت هر مترطول 2,800 تومان

فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای

 • هر بسته 200 مترطول
 • قطر 30 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای
قیمت هر مترطول 3,700 تومان

فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای

 • هر بسته 100 مترطول
 • قطر 40 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای
قیمت هر مترطول 6,000 تومان

فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای

 • هر بسته 100 مترطول
 • قطر 50 میل
 • در رنگ های سفید و سبز و قرمز و آبی و ...
فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای
قیمت هر مترطول 11,000 تومان

فوم پلی اتیلن چیست؟

اولین سازنده فوم پلی اتیلن یک شیمی دان آمریکایی به نام Hansvon Pechmanv بود که در سال 1898 هنگام حرارت دادن دی آزومتان ترکیب مومی شکل سفیدی را کشف کرد که بعد ها پلی اتیلن نام گرفت.

پلی اتیلن نوعی پلیمر است که از فراورده های نفتی به دست می آید.فوم پلی اتیلن از ترکیب پلی اتیلن فشرده وحباب های ریز هوا تشکیل میشود که به دلیل داشتن خاصیت تراکم سلولی یکی از بهترین عایق ها می باشد که در برابر رطوبت ،حرارت وصدا از مقاومت بالایی یرخوردار است.فوم پلی اتیلن ضد رطوبت بوده ومانع نفوذ آب به داخل بسته بندی میشود.

ضریب انتقال حرارت فوم پلی اتیلن بین 0.042 در 25 درجه سلیسوس ومیزان جذب آب آن طبق استاندارد 27253_ASTMC  به مقدار 0.012 w/mk   می باشد.بازه دمایی فوم پلی اتیلن بین 35- تا 90+  درجه سلیسوس و مقاومت صوتی آن بالاتر از 20 دسی بل است.فوم پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی مقاوم بوده و حشرات وجوندگان نمی توانند به داخل آن نفوذ کنند.

هر رول فوم پلی اتیلن در ضخامت های 1سانت ، 2سانت ، 3سانت، 4سانت ، 5سانت ، 6سانت ، 8سانت ، 10سانت ، 15سانت ،20سانت ،25سانت ، 30سانت و35سانت در طول های مختلف و رنگ های مختلف (قرمز،آبی،زرد،سبز،سفید،مشکی و سفید) تولید و عرضه می گردند.

قیمت فوم پلی اتیلن به سه عامل بستگی دارد که عبارتند از:

1/انواع فوم پلی اتیلن

2/اندازه های فوم پلی اتیلن

3/روکش دار یا بدون روکش بودن فوم پلی اتیلن

نحوه تولید فوم پلی اتیلن:

ساخت فوم پلی اتیلن ابتدا از کشور انگلستان آغاز شد،طبق مطالعات بسیاری که روی فرایند پلیمریزاسیون انجام شد، گاز اتیلن به وجود آمد که برای اولین بار در جنگ جهانی دوم در کابل های رادار مورد استفاده قرار گرفت.همانطور که قبلا  گفته شد فوم های پلی اتیلن از فراورده های نفتی بدست می اید که حاصل ترکیب پلی اتیلن فشرده همراه با حباب های ریز هوا می باشد که ساختار ظاهری آن به شکل بلورهای جامد شفاف و نیمه شفاف است که موجب شده تحت حرارت بالانسوزد ویک ترکیب شیمیایی پایداری شناخته شود.از پلی اتیلن برای ساخت دیگر مشتقات کاربردی پلیمری استفاده میشود.

پلی اتیلن یک ماده ی پلاستیکی است که بر اثر حرارت به مایع تبدیل شده وهنگام خنک شدن دوباره به حالت جامد برمیگردد.فوم پلی اتیلن یکی از انواع پلی اتیلن ها می باشد که جنسی بسیار نرم و منعطف دارد همچنین خاصیت ضد ضربگی و ضد خوردگی آن باعث شده در صنایع مختلفی چون خودروسازی، ساختمان سازی و ساخت و ساز های دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

علامت اختصاری فوم پلی اتیلن (PE) میباشد که نشان دهنده ی یکی از فراورده های نفتی پلیمری است.

انواع فوم پلی اتیلن:

1/ فوم پلی اتیلن رولی

2/ فوم پلی اتیلن لوله ای

3/ فوم پلی اتیلن تخته ای

4/ فوم پلی اتیلن کراسلینگ (فوم پلی اتیلن فشرده)

5/ فوم پلی اتیلن متالایز (فوم پلی اتیلن با روکش آلومینیوم یا فوم پلی اتیلن فویلدار)

6/ فوم پلی اتیلن چسبی (فوم پلی اتیلن پشت چسب دار)

7/ فوم پلی اتیلن میله ای

فوم پلی اتیلن رولی:

هر رول فوم پلی اتیلن رولی در ضخامت های 1 تا 35 میلی متر در عرض ها و طول های مختلفی تولید میشوند.ضریب هدایت حرارتی فوم پلی اتیلن بین42 0/0 در 25 درجه سلیسیوس و دانسیته هایی بین 20 الی 25 کیلوگرم بر متر مکعب میباشد.فوم پلی اتیلن رولی را میتوان بدون روکش یا با روکش های آلومینیوم خریداری کرد.فوم پلی اتیلن رنگی یکی دیگراز انواع فوم های پلی اتیلن رولی می باشد که در رنگ های قرمز،آبی،زرد،سبز،سفید،مشکی وطوسی تولید وعرضه میگردند.

برخی از ویژگی های فوم پلی اتیلن رولی:

1-مقاوم در برابر حشرات وجوندگان

2- مقاوم در برابر سرما،گرما و رطوبت

3- قابلیت انعطاف پذیری بالا

4- مقاوم در برابر ضربه وخوردگی

5- مقاوم در برابر آلودگی های بیولوژیکی

6- حمل ونقل آسان و نصب راحت

7- عایق صدا و... .

قیمت فوم پلی اتیلن رولی بسته به قیمت خرید روکش آن و خرید مواد پتروشیمی تغییر میکند.

فوم پلی اتیلن لوله ای:

فوم پلی اتیلن لوله ای یکی دیگر از انواع فوم های پلی اتیلن است که نسبت به دیگر انواع خود از قیمت پایین تری برخوردار است.فوم پلی اتیلن لوله به عنوان عایق حرارتی در ساختمان ها مورد استفاده قرار میگرد و از اتلاف گرما و سرما در لوله های آب گرم وآب سرد جلوگیری میکند.فوم های پلی اتیلن لوله ای در قطر های 3/8 ، 5/8 ، 1/2 ، 3/4 ، 1 ، 1/4 1 ، 1/2 1 و 2 اینچ در طول ها و رنگ های مختلفی تولید می شوند.فوم های پلی اتیلن لوله درقطرهای 8/3 و 8/5 به صورت پیوسته در طول های 100،200و500متری و قطرهای بالاتر به صورت شاخه های 2 متری تولید میشوند که قابلیت استفاده در بازه دمایی بین 35- تا 90+ را دارند.

موارد مصرف فوم پلی اتیلن لوله (عایق لوله ای )

1-عایق کاری لوله های آب گرم وآب سرد

2- عایق کاری لوله های تاسیساتی

3- محافظ لوله های اب در برابر ضربه

4- استفاده در صنعت ساختمان سازی ،صنایع بسته بندی ،گلسازی و...

5- جلوگیری از یخ زدن و زنگ زدن لوله ها در برابر شرایط جوی

قیمت فوم پلی اتیلن لوله ای بسته به اندازه قطرهای آن متفاوت است.

فوم پلی اتیلن تخته ای (ورقه ای )

فوم پلی اتیلن ورقه ای یکی دیگراز انواع فوم های پلی اتیلن می باشد که در ضخامت های 2 تا 15 سانتی متر در طول 2متر و عرض 1 متر در رنگ های مختلفی تولید میشوند که دارای وزن کم و سطح صاف و یک نواختی هستند که قابلیت برش آسان را نیز دارند.فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای و فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای (فوم پلی اتیلن ضخیم) از پرفروش ترین انواع فوم پلی اتیلن تخته ای هستند که تفاوت آن ها در ضخامتشان است.فوم پلی اتیلن تخته ای معمولا به رنگ سفید (رنگ های دیگر بنا به سفارش مشتری قابل تولید است)تولید میشود.

کاربرد فوم پلی اتیلن ورقه ای :

1-استفاده در تشک های طبی و ورزشی

2- استفاده در تولید تشک های مبل

3- استفاده در صنایع خودروسازی و ...

4- بسته بندی انواع محصولات

5- استفاده در کف پوش ها ،پارک ها و زمین بازی کودکان

نکات قابل توجه برای خرید فوم پلی اتیلن تخته ای:

1-خرید ضخامت مناسب برای اجرای کار مورد نظر

2- داشتن سطح صاف و بدون خوردگی

فوم پلی اتیلن کراسلینگ (فوم پلی اتیلن فشرده)

فوم پلی اتیلن فشرده که به صورت ورقه ای تولید میشود ؛ دارای ویژگی هایی چون رنگ بندی های متنوع ، دوام و ماندگاری بالا ، مقاوم در برابر نفوذ آب ، مقاوم در برابر مواد شوینده و دارای گواهی بهداشت و استاندارد های بین المللی می باشد.فوم فشرده در دانسیته های 30 کیلوگرم بر متر مکعب و بالاتر تولید میشود که به عنوان ماده ای اولیه برای تولید دیگر محصولات استفاده میشود.

کاربرد های فوم پلی اتیلن کراسلینگ یا فشرده:

1-استفاده در صنایع کیف وکفش سازی

2- استفاده درصنایع خودروسازی و...

3- استفاده به عنوان ضربه گیر

4- استفاده در صنایع پزشکی

فوم پلی اتیلن متالایز (روکش آلومینیوم):

یکی دیگر از انواع فوم های پلی اتیلن ، فوم پلی اتیلن متالایز میباشد که دارای یک روکش آلومینیومی از جنس عایق فلز است که باعث شده مقاومت خوبی دربرابر رطوبت داشته باشدازین رو در حوضه های ساخت وساز ،صنعت ساختمان سازی وسوله سازی کاربرد بسیاری دارد.فوم پلی اتیلن متالایز یا روکش آلومینیوم در ضخامت ها ،طول ها ،عرض ها و رنگ های مختلفی بنا به سفارش مشتری تولید می شوند که یکی از پرکاربرترین انواع فوم پلی اتیلن فویل دار ، فوم پلی اتیلن 10 میل رولی آلومینیومی میباشد.

کاربردهای فوم پلی اتیلن فویل دار:

1-عایق کاری کف ساختمان ها

2- استفاده در زیر سقف سوله ها

3- استفاده در صنایع تزیینی و بسته بندی

4- استفاده در صنعت ساختمان سازی و...

5- محاظ و ضربه گیر در صنایع مختلف

فوم پلی اتیلن چسبی(فوم پلی اتیلن پشت چسب دار):

سال هاست در کشور ایران برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل محصولات بسته بندی شده و عایق کاری از محصولاتی چون ابر ،لاستیک ،تکسون های مقوایی و... استفاده میکنند اگرچه این محصولات از قیمت پایین تری برخوردارند اما کارایی و مقاومت چندانی ندارند.در کشورهای خارجی از محصولی به عنوان فوم پلی اتیلن چسب دار جهت عایق کاری محصولات و قطعات کوچک استفاده میکنند که از مقاومت بالاتری برخورداراست.فوم پلی اتیلن چسبی در اندازه ها و اشکال مختلفی تولید می شوند.قیمت فوم پلی اتیلن چسبی بستگی به نوع چسب استفاده شده در آن و عدم وجود حفره درفوم تعیین میشود.

ویژگی های فوم پلی اتیلن پشت چسب دار:

1-مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی

2- عایق صوتی

3- مقاوم در برابر ضربات

4- مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار

5- مقاوم در برابر خط و خش و...

کیفیت بالای چسب استفاه شده در تولید فوم پلی اتیلن چسبی بسیار مهم است و یکی از دلایل مهم در افزایش کیفیت و افزایش قیمت آن می باشد.

انواع فوم پلی اتیلن چسبی:

1-EPDM

معمولا ازین فوم در صنعت خودروسازی به دلیل برگشت ناپذیری بالا وخاصیت عایق بودن آن استفاده می شود ؛به طور کلی ازین فوم در صنعت های حساس برای جلوگیری از ضربه ، خط وخش و پوشاندن درز ها استفاده میشود.

2- EVA

این نوع فوم به دلیل قیمت مناسب وطول عمربالا و همچنین داشتن تنوع بالایی که دارد درتمام صنایع کاربرد دارد.این نوع فوم را میتوان به صورت یک رو چسب دار یا دورو چسب دار تهیه کرد.

فوم پلی اتیلن میله ای:

یکی دیگر از انواع فوم های پلی اتیلن ، فوم پلی اتیلن میله ای می باشد که ویزگی های فوم پلی تیلن لوله ای را دارد با این تفاوت که فوم پلی اتیلن میله ای به شکل توپر است.فوم پلی اتیلن میله ای در قطر های 10 تا 50 میلی متر تولید میشوند؛قطر های پایین تر در طول های 100،200و500 متری و قطر های بالاتر به صورت شاخه های 2متری تولید و عرضه می گردند.

ویژگی های فوم پلی اتیلن میله ای:

1-عایق بودن در برابر گرما،سرما و رطوبت

2- مقاوم در برابر ضربه

3- انعطاف پذیری بالا

4- مقاوم دربرابر مواد شیمیایی

5- حمل ونقل آسان ونصب راحت

کاربرد های فوم پلی اتیلن میله ای:

1-استفاده در صنعت ساخت و ساز

2- استفاده به عنوان غریق نجات برای اموزش شنا

3- استفاده به عنوان درزگیر پنجره ها

4- استفاده در صنایع مرغ داری،سالن های بزرگ،سردخانه ها و...

نحوه نصب فوم پلی اتیلن:

سه روش برای چسباندن فوم های پلی اتیلن به یکدیگر وجود دارد که عبارتنداز:

1-جوشکاری با استفاده از حلال فوم پلی اتین (جوشکاری مادون قرمز)

2- استفاده از چسب فوم پلی اتیلن (چسب بل )

3- استفاده از نوار فوم پلی اتیلن برای چسباندن دو فوم به یکدیگر

مراحل چسباندن فوم پلی اتیلن به دیوار:

1-ابتدا دیوار مورد نظر را ساخته وسیمان میکنیم.

2- هر رول فوم پلی اتیلن را به صورت مستقیم روی سیمان قرار داده و با پیچ یا میخ وصل میکنیم(برای برش فوم پلی اتیلن از کاتر یا سیم داغ استفاده میکنیم؛فوم پلی اتیلن عرض 2متر گزینه ی مناسب تری برای عایق کاری میباشد.)

3- رول های فوم پلی اتیلن را با استفاده از گچ برگ ها (دیوارهای گچی) میپوشانیم سپس با استفاده از پیج و واشر های مخصوص به فاصله هر 40 سانتی متر با درل سوراخ کرده و نصب میکینم.

4- سپس درز های گچ برگ ها ومحل پیچ هارا با استفاده از نوار فوم پلی اتیلن می پوشانیم.

5- درآخر روی گچ برگ هارا با کاغذ های دیواری یا رنگ می پوشانیم.

ضایعات فوم پلی اتیلن چگونه بدست می آید؟

با استفاده از برش لیزری فوم پلی اتیلن میتوانیم اشکال متفاوتی تهیه کنیم ،معمولا هنگام تولید فوم های پلی اتیلن برای اینکه محصولی یک دست بدست بیاید لبه های فوم پلی اتیلن به اندازه ی 2 تا3 سانت برش خورده می شود ؛فوم های برش خورده به عنوان ضایعات فوم پلی اتیلن  شناخته می شود که برخی از کارخانه ها برای تولید فوم ازین ضایعات استفاده میکنند.هرچه مقدار ضایعات فوم پلی اتیلن در فرایند تولید آن بیشتر باشد محصولی با کیفیت پایین تری بدست میآید.

خواص فوم پلی اتیلن:

1/ مقاوم دربرابر مواد شیمیایی و سمی

2/ فوم پلی اتیلن عایق صدا

3/ مقاوم در برابر ضربه و خوردگی (فوم پلی اتیلن ضربه گیر)

4/ مقاوم دربرابر اشعه ی ماورا بنفش واوزون

5/ حمل ونقل آسان ونصب راحت

6/ فوم پلی اتیلن عایق گرما،سرما ورطوبت

7/ ضریب اشتعال حرارت پایین فوم پلی اتیلن

8/ فوم پلی اتیلن عایق حرارتی

معایب فوم پلی اتیلن:

1/ نسبت به پشم شیشه و پشم سنگ از قیمت بالاتری برخوردار است.

2/ فوم پلی اتیلن در محدوده دمایی 35- تا 90+ درجه ی سانتیگراد مقاوم است و در دمای بالاتر یا پایین تر مقاومت خود را از دست میدهد.

3/ تغییر شکل در دمای بالاتر از محدوده دمایی خود.

کاربرد فوم پلی اتیلن:

1/ استفاده از فوم پلی اتیلن درتولید کلاه ایمنی و کوله پشتی

2/ استفاده از فوم پلی اتیلن برای بسته بندی میوه جات (فوم پلی اتیلن میوه)

3/ استفاده از فوم پلی اتیلن برای تولید تخت

4/ تولید تشک های طبی و ورزشی (فوم پلی اتیلن تشک)

5/ استفاده از فوم پلی اتیلن برای ساخت مجموعه بازی

6/ درزبندی درها و پنجره ها

7/ ساخت کاردستی با استفاده فوم پلی اتیلن

8/ عایق بندی لوله های پتروشیمی و پالایشگاه ها

9/ عایق بندی لوله های آب و کانال های تهویه مخاذن

10/ ساخت انواع کف پوش ها

11/ استفاده از فوم پلی اتیلن در ساخت وساز،صنایع خودروسازی و...

12/ فوم پلی اتیلن گرمایش از کف

(برای اجرا در سیستم گرمایش از کف از انواع مختلفی از فوم معمولی ،فوم متالایز،XPE وxps استفاده میشود)

13/ استفاده از فوم پلی اتیلن در ساخت مبل

(انواع مختلف فوم برای تولید مبل و صندلی عبارتنداز:

فوم گرم: تولید شده در دمای بالا و حرارت مستقیم ، یکی از خواص مهم آن سفت بودن آن است.

فوم سرد: پرطرفدارترین فوم در راستای مبل سازی که طول  عمر بالاتری دارد.

فوم الیاف ویسکوز: معمولا برای تشک های مبل و کوسن استفاده میشود.

فوم لایکو: معمولا در دسته های مبل و تکیه گاه ها کاربرد دارد.

فوم ویژه : این نوع فوم خاصیت فوم سرد و فوم گرم را باهم دارد.

فوم پلی استر فشرده : جنس پنبه ای پل استر است که ضد آلرژی بوده و دربرابر قارچ زدگی و.. مقاوم است همچنین اگر خیس شود به سرعت خشک میشود.)

قیمت دستگاه فوم پلی اتیلن:

قیمت هر خط دستگاه فوم پلی اتیلن بین 4تا 10 میلیارد است که با توجه به قیمت دلار افزایش یا کاهش میابد.

قیمت فوم پلی اتیلن:

فوم پلی اتیلن از کجا بخرم؟

شرکت نوین عایق راه کاری نوین برای ایجاد امنیت در خرید و رسیدن به موقع محصولات خود فراهم آورده است،همچنین این امکان را به مشتریان خود داده است که با تماس به مسئولان فروش این شرکت از مشاوره های تلفنی آن به صورت رایگان بهره مند شوند و محصولی با توجه به نیازی که دارند خریداری کنند.نقطه ی قوت شرکت نوین عایق در خدمات پس از فروش آن است که با ارائه ی خدمات فنی و پاسخ گویی به موقع مشکلات و سوالات شما را برطرف می سازد.

فوم پلی اتیلن نوین عایق محصولی با کیفیت و دارای استاندارد های لازم است که شما میتوانید با خیالی آسوده آن را خریداری کنید و از کاربرد های بی شمار آن در زمینه ی عایق کاری بهره مند شوید.

فوم پلی اتیلن تولید شده در شرکت نوین عایق از مواد اولیه ی مرغوب بدون استفاده از ناخالصی ها و ضایعات فوم تولید و عرضه میشود.

ماهانه لیست قیمت فوم پلی اتیلن کارخانه نوین عایق با تغییر قیمت مواد پتروشیمی به روز میشود؛شرکت تولیدی فوم پلی اتیلن نوین عایق این امکان را به شما میدهد که با هر بار خرید عمده ی انواع محصولات عایقی و انواع فوم های پلی اتیلن از تخفیف های چند درصدی آن بهره مند شوید.

با توجه به نوسان قیمت فوم پلی اتیلن در بازار برای اطلاع از قیمت محصول خود با مسئولان فروش شرکت نوین عایق تماس حاصل بفرمایید.

لازم به ذکر است شرکت نوین عایق اولین مرکز پخش فوم پلی اتیلن مرغوب در تهران و سایر نقاط ایران می باشد.

فوم پلی اتیلن ترکیبی است از پلی اتیلن فشرده و حبابهای بسیار ریز هوا که ​به خاطر داشتن خاصیت تراکم سلول بهترین ایزولاسیون و عالیترین عایق از نوع برودتی، حرارتی، رطوبتی و صدا می باشد. پلی فوم در گسترده دمایی 35- تا 80+ درجه سانتیگراد قابل استفاده ​است و ضد رطوبت بوده و از نفوذ آب به داخل وسایل بسته بندی شده جلوگیری می کند، در مقابل عوامل مخرب و خورنده شیمیایی مانند اکسیژن، اسیدهای رقیق و حلال ها مقاومت خوبی دارد.

پلی فوم اسفنجی است از پلی اتیلن که دارای خواص برتری نسبت به اسفنج های معمولی می باشد و می تواند به عنوان پلاستیکی مقاوم در مقابل ضربه، حرارت، رطوبت و الکتریسیته مورد استفاده قرار گیرد. پلی فوم ماده ای است کاملاً پاکیزه و غیر سمی، فاقد هرگونه بو و مزه و هیچگونه ماده خارجی و مضر را آزاد یا تولید نمی کند، و فاقد ترکیبات جانبی است. طول عمر مفید نامحدودی دارد و مستهلک نمی گردد.

پلی فوم بصورت ورقه های به عرض 110 سانتی متر و به طول دلخواه با ضخامت 1 تا 5 میلی متر قابل عرضه می باشد در حال حاضر پلی فوم در رنگ‌های مختلف قرمز، آبی، زرد، سبز و سفید عرضه شده و رنگ های دیگر با سفارش قبلی قابل تولید می باشد.

مزایای فوم پلی اتیلن شامل:

 • عایق صدا
 • عایق رطوبتی
 • عایق حرارتی و برودتی
 • کاربرد راحت و اقتصادی
 • قابلیت انعطاف و ضربه پذیری
 • مقاومت شیمیایی و فیزیکی مناسب
 • قدرت چسبندگی قوی به هر ماده ای
 • حمل آسان و سرویس و نصب سریع
 • کیفیت و دوام به واسطه خاصیت ضد آب و مقاومت شیمیایی
 • راندمان بالا در جذب ارتعاش ، عایق حرارتی و ایزوله صوتی

پشم سرامیک

پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128

 • ضخامت 1 اینچ
 • هر کارتن: هر رول کارتن 4.392 متر مربع (به ابعاد عرض 0.61 متر * طول 7.2 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سرامیک در مترمکعب) D128
 • دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
 • درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
 •  مارک: لویانگ ول چین و هایتکس
پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128
قیمت هر کارتن 1,790,000 تومان

پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128

 • ضخامت 2 اینچ
 • هر کارتن: هر رول کارتن 2.196 متر مربع (به ابعاد عرض 0.61 متر * طول 3.6 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سرامیک در مترمکعب) D128
 • دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
 • درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
 •  مارک: لویانگ ول چین و هایتکس
پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128
قیمت هر کارتن 1,790,000 تومان

پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 300

 • ضخامت :1 اینچ
 • هر کارتن 2.16 متر مربع ( 4 برگ * عرض 0.60 متر * طول 0.90 متر)
 • دانسیته: (تراکم پشم سرامیک در مترمکعب) D300
 • دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
 • درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
 •  مارک: لویانگ ول چین
پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 300
قیمت هر کارتن 3,300,000 تومان

پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 300

 • ضخامت 2 اینچ
 • هر کارتن 1.08 متر مربع ( 2 برگ * عرض 0.60 متر * طول 0.90 متر)
 • دانسیته (تراکم پشم سرامیک در مترمکعب) D300
 • دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
 • درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
 •  مارک: لویانگ ول چین
پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 300
قیمت هر کارتن 3,300,000 تومان

پشم سرامیک چیست؟

پشم سرامیک یا فیبر سرامیک یکی از انواع عایق های حرارتی می باشد که از دانسیته های بالا و تحمل حرارتی بالایی برخوردار است؛این ویژگی باعث شده که یکی از مقاوم ترین عایق های نسوز به شمار بیاید.عایق پشم سرامیک از ساختاری الیافی تهیه شده که جنس آن از اکسید آلومینیوم و سیلیس است.ضریب حرارتی این عایق بین 1000 تا 1700درجه سانتیگراد است که این عامل باعث شده پشم سرامیک را عایق نسوز نامگذاری کنند.عایق پشم سرامیک علاوه براینکه در مقابل حرارت از مقاومت بالایی برخوردار است ، عایق صوتی خوبی نیز به شمار می آید.

نحوه تولید پشم سرامیک:

عایق پشم سرامیک به دو روش ساخته میشود که عبارتند از:

1-نیروی گریز از مرکز

(مواد اصلی تشکیل دهنده ی پشم سرامیک اکسید آلومینیوم و سیلیس است که در ابتدا به شکل پودر می باشد،این پودر با عبور از صافی و فیلتر های گوناگون در مقیاس های از قبل تعیین شده با یکدیگر ترکیب می شوند و در کوره های مخصوص ذوب شده و توسط نیروی گریز از مرکز به الیاف تبدیل می شوند ، این الیاف وارد ماشین های توزیع می شوند تا باقی مانده ی افزودنی ها و گازها از آن خارج شده و تمیز و یک دست شوند سپس وارد کوره های آنیلینگ شده تا بریده شوند سپس با فشار و دوخته شدن الیاف ها به یکدیگر عایق پشم سرامیک به وجود می آید).

2- دمش باد

( با دمش باد به رشته های ذوب شده وخارج شده از کوره های مخصوص الیاف سرامیکی به دست می آید، طول این الیاف بین 50 تا 100 میلی متر و قطر آن بین 2تا 3 میکرون است.یکی از مزایای تولید پشم سرامیک به روش دمش باد ، قیمت پایین آن است).

انواع پشم سرامیک:

1/ پشم سرامیک رولی (عایق پتویی)

2/ پشم سرامیک تخته ای (پانلی)

3/ پشم سرامیک طنابی

4/ پشم سرامیک زدبلوک

5/ پشم سرامیک فله ای (پنبه نسوز سرامیک)

6/ کاغذ نسوز سرامیکی (پارچه نسوز)

پشم سرامیک رولی( عایق پتویی ):

عایق پشم سرامیک محصولی نسوز و اانعطاف پذیر است که از الیاف سرامیک فله ای ساخته می شود که در فرایند تولید آن نیاز به هیچ چسب و عامل اتصال کننده ای نیست زیرا الیاف پشم سرامیک طی فرایند سوزن کاری به یکدیگر بافته می شوند.پتوهای سرامیکی دارای استحکام کششی بالا ، وزن سبک و مقاومت حرارتی بالایی هستند.عایق پتویی در ضخامت های بین 6 تا 50 میلی متر در دانسیته های بین 36 تا 190 کیلوگرم بر متر مکعب در طول های 360 تا 720 سانتی متر و عرض 610 سانتی متر تولید و عرضه می گردد.مهم ترین کاربرد پشم سرامیک رولی در صنایع پتروشیمی و کوره های پیش گرم کارخانه جات می باشد.

ویژگی های عایق پشم سرامیک پتویی :

1-مقاوم در برابر شوک های حرارتی

2- ضریب انتقال حرارت پایین

3- مقاوم در برابر گرما ،سرما و رطوبت

4- قابلیت انعطاف پذیری بالا

کاربرد های عایق پشم سرامیک پتویی :

1-استفاده در پوشش سقف کوره ها

2- عایق بندی در صنعت های ریخته گری ،کوره های حرارتی ،صنایع پتروشیمی و ...

3- عایق بندی ویفورمر ها و لوله های خنک کننده ی کوره ها و ...

پشم سرامیک تخته ای( پانلی یا ورقه ای ):

تخته های سرامیکی که از الیاف سرامیکی و بایندر های آلی و معدنی تولید میشوند یکی دیگر از انواع عایق پشم سرامیک می باشد که محدوده دمایی آن بین 1000 تا 1700 درجه سانتیگراد است.برد های سرامیکی در دانسیته های بین 220 تا 450 کیلوگرم بر مترمکعب در ضخامت های 6 تا 50 میلی متر در طول های 90 تا 120 سانتی متر و عرض های 60 تا 100 سانتی متر تولید و عرضه می گردد.

عایق پشم سرامیک پانلی در برابر شوک های حرارتی مقاوم بوده و این امر باعث شده که ازین عایق در دریچه های بازدید کوره ها و درز های انبساطی کاربرد فراوانی داشته باشد.

ویژگی های برد های سرامیکی :

1-مقاومت بالا در برابر حرارت

2- وزن پایین

3- برش و نصب آسان

کاربرد های برد های سرامیکی :

1-عایق بندی دیوار ها ،سقف ها و ...

2- عایق کاری درب کوره ها و بویلر ها

3- عایق کاری صنایع پتروشیمی و ...

پشم سرامیک طنابی:

عایق پشم سرامیک طنابی در راستای کمک به افزایش انعطاف پذیری و مقاومت کششی تولید می شود که جنسی نسوز دارد و در دو مدل سیم دار و بدون سیم عرضه می گردد.

پشم سرامیک زدبلوک:

عایق زدبلوک از دیگر محصولات پشم سرامیک است که از پتوهای نسوز سرامیکی ساخته می شوند که در ابعاد ودانسیته های مختلفی بنا به سفارش مشتری تولید می شود.

ویژگی های عایق زدبلوک :

1-نصب سریع و آسان

2- صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت

3- عمر طولانی ومقاومت بالا

4- مقاومت مکانیکی بالا در برابر سایش و ...

کاربرد های عایق زدبلوک :

1-عایق بندی صنایع پخت چینی و بهداشتی و ...

2- عایق بندی سقف و دیوار های کوره و ...

پشم سرامیک فله ای (پنبه نسوز):

پنبه نسوز همان الیاف سرامیکی است که شکل خاصی ندارد و از نظر طول ، عرض ، چگالی و ... بسیار متنوع است.پنبه نسوز سرامیکی از ماده ی مذابی که در دمای 2000 درجه سانتیگراد ذوب شده وبا فشار هوا در محیطی سرد انتقال میابد بدست می آید که در طیف وسیعی از صنایع ها کاربرد بی شماری دارد؛به عنوان مثال :

1-الیاف سرامیکی فله ای طی فرایند سوزن کاری به پتوهای سرامیکی تبدیل می شوند.

2- الیاف فله ای طی عملیات وکیوم به برد های سرامیکی تبدیل می شوند.

3- الیاف فله ای طی عملیات ریسندگی به انواع منسوجات سرامیکی مبدل می شوند.

4- الیاف سرامیکی  طی ترکیب با بایندرهای مایع به چسب ها و کوتینگ های حرارتی تبدیل می شوند.

انواع پشم سرامیک فله ای :

1/پنبه نسوز سرامیکی منظم

( از ترکیب شدن یکسان آلومینا و سیلیکا پنبه نسوز بدست می آید که تحمل حرارتی آن تا دمای 1260 درجه ی سانتیگراد می باشد.از کاربرد های آن می توان به خواص شیمیایی و فیزیکی پایدار آن، تولید انواع منسوجات با چگالی های بالا و جمع شدگی ناچیز آن در برابر حرارت های بالا اشاره کرد).

2/ پنیه نسوز(الیاف سرامیکی فله ای)سری 6000

( از ترکیب شدن آلومینا و  سیلیکا در خلوص بالاتر پنبه نسوز بدست می آید که تحمل حرارتی آن بالای 1260 درجه ی سانتیگراد است.در ساخت پنبه نسوز سری 6000 از ماده ای به نام کائولن(خاک چینی)استفاده میکنند که باعث می شود عایق ضعیف تری بدست بیاید).

3/ پنبه نسوز (فایبر)سری 7000

( ازترکیب شدن آلومینا وسیلیکا در خلوص بالاتر بدست می آید که میزان تحمل حرارتی آن بالای 1260 درجه سانتیگراد می باشد این الیاف دارای طول های متنوع است که از مهم ترین ویژگی این الیاف میتوان به پایداری خواص آن دربرابر شرایط مختلف اشاره کرد).

برخی از کاربرد های پشم سرامیک فله ای :

1-استفاده در قالب های شومینه گازی

2- پرکردن درزهای کوره ها و...

3- پرکردن انواع اتصالات و ...

4- عایق کردن به عنوان آستر در اتاق های اشتعال و دیگ های بخار و ...

کاغذ نسوز سرامیکی:

کاغذ های نسوز سرامیکی از ترکیب شدن پنبه نسوز و مواد آلی در محدوده دمایی 1260 تا 1600 درجه ی سانتیگراد تولید می شود که دارای مقاومت بالا وانعطاف پذیری بالایی هستند همچنین در برابر شوک های حرارتی ،صدا و... از مقاومت بالایی برخوردارند.کاغذهای نسوز سرامیکی در ضخامت های 1 الی 5 میلی متر تولید می شوند که ضخامت های بالاتر به عنوان نمد های سرامیکی شناخته می شوند.

کاربرد های کاغذ نسوز سرامیکی:

1-جایگزین آزبست ها

2- عایق کاری پشت کار

3- استفاده به عنوان فیلر و ...

مزایای عایق پشم سرامیک:

1/ مقاومت بالا در برابر حرارت و ...

2/ قابلیت نصب آسان و وزنی سبک

3/ غیر قابل اشتعال

4/ مقاوم در برابر مواد شیمیایی

5/ برش اسان

6/ هدایت حرارتی پایین

7/ دارا بودن استحکام کششی بالا و انعطاف پذیری بالا

8/ فاقد آزبست و ...

9/ عایق صدا (به عنوان پایه کاتالیست در اگزوزها و محل های مشابه استفاده می شود)

10/ مقاومت بالا در برابر شوک های حرارتی و گاز های داغ

معایب پشم سرامیک :

1/ درمقابل اسید فسفریک و هیدروفلوریک از مقاومت پایینی برخوردار است.

2/ استفاده از آن در محیط های داخلی ممنوع است و خطر آسیب رساندن به سلامتی انسان را در پی دارد.

3/ تنفس زیر الیاف پشم سرامیک به شدت مضر است و باعث صدمه رساندن به ریه میشود.

4/ پشم سرامیک سرطان زا است

( طبق تحقیقاتی که تا هم اکنون انجام شده هیچ پاسخ علمی و قطعی برای اینکه بدانیم واقعا پشم سرامیک سرطان زا است یا خیر پیدا نشده است ، اما مطالعات علمی نشان داده است که الیاف پشم سرامیک هنگامی که توسط حرارت از هم جدا می شوند برای سلامتی انسان ها بسیار خطرناک است و هرگونه تماس پوستی با این الیاف وتنفس زیر آن مشکلات جدی را برای سلامتی انسان ها به وجود می آورد.ازین رو استفاده از عایق پشم سرامیک در محیط های داخلی ممنوع است و باید از آن فقط در محیط های خارجی استفاده کرد و روی آن را کاملا مهر رو موم کرد.)

5/ تماس پشم سرامیک با پوست موجب خارش و حساسیت های پوستی میشود.

نکات مهم در استفاده با عایق پشم سرامیک :

1-هنگام استفاده از عایق پشم سرامیک حتما از دستکش یا لباس مخصوص استفاده کنید.

2- برای جلوگیری از تنفس هنگام کار با پشم سرامیک حتما از ماسک های پزشکی استفاده کنید.

3- هنگام برخورد دست با عایق پشم سرامیک حتما آن قسمت را با آب وموادشوینده به خوبی شست وشو دهید.

4- از عایق پشم سرامیک فقط در محیط های خارجی استفاده کنید.

5- بعد از اتمام کار لباس خودرا دراورده و به صورت جداگانه با دیگر لباس ها شست وشو دهید.

نحوه ی برش عایق پشم سرامیک:

1-برای برش عایق پشم سرامیک باید از چاقوی نوک تیز یا کاتر استفاده کنید.

2- برای برش دقیق تر و بدست آوردن قالب و شکل های دلخواه از خط کش های فلزی یا از یک سطح صاف کمک بگیرید.

نحوه ی نصب عایق پشم سرامیک :

چسب های حرارتی:

(برای نصب محصولات پشم سرامیک فایبر به یکدیگر یا به بدنه ی کوره ها از چسب های حرارتی که درصد گرید آنها 1000،1100 و 1400 درجه سانتیگراد میباشند استفاده کنید.)

کوتینگ های حرارتی:

(ترکیبی مایع شکل میباشد که با اسپری کردن به روی محصولات سرامیک فایبر لایه ای مستحکم می سازد که باعث افزایش مقاومت آن در دماهای بالاتر و همچنین جلوگیری از خوردگی و ریزش می شوند.کوتینگ های حرارتی در دماهای مختلفی تا 1500 درجه سانتیگراد قابل تولید است.)

خمیر های پرکننده درزبندی:

(ترکیب خمیری شکل که در دماهای مختلفی تولید می شود و حداکثر دمای آن تا 1400 درجه سانتیگراد است که به منظور پرکردن درزها و شکاف های ناشی از افتادن آجرها در تعمیرات کوره ها استفاده می شود.خصوصیت مهم این محصول مقاومت بالای آن در مقابل حرارت،انقباض و انبساط  پایین آن است.)

قیمت عایق پشم سرامیک :

قیمت پشم سرامیک بسته به انواع آن و ابعاد واندازه های آن متفاوت است همچنین قیمت خریداری شده ی مواد اولیه آن برای تولید پشم سرامیک تاثیر زیادی در قیمت نهایی آن می گذارد.عایق پشم سرامیک معمولا وارداتی است وچندسال است که این عایق در ایران تولید می شود وحتی صادر می شود ازین رو قیمت پشم سرامیک با قیمت دلار بالا و پایین میشود؛زیرا کارخانه های تولید عایق پشم سرامیک در ایران محصولات خود را با تفاوت ناچیزی از قیمت صادراتی یا وارداتی به فروش می رساند.

با افزایش قیمت دلار ، قیمت پشم سرامیک نیز بالا می رود این عامل باعث شده پشم سرامیک قیمت ثابتی نداشته باشد.

عایق پشم سرامیک را از کجا بخرم؟

شرکت نوین عایق به عنوان یکی از قدیمی ترین آنلاین شاپ های محصولات عایقی با بیش از یک دهه تجربه وبالاترین میزان فروش محصولات خود این اطمینان را به شما می دهد که تمامی محصولات دارای کیفیت بالا و ایزو استاندارد های مربوطه می باشد. شما میتوانید با ورود به سایت نوین عایق انواع محصولات عایقی خود را با توجه به نیاز وشرایط محیطی که دارید خریداری کنید و درب منزل تحویل بگیرید،همچنین میتوانید از پشتیبانی 24 ساعته وخدمات پس از فروش آن بهره مند شوید.

شما میتوانید با مسئولان فروش شرکت نوین عایق به صورت رایگان برای گرفتن اطلاعات مربوط به محصولات عایقی ارتباط برقرار کنید.شرکت نوین عایق این امکان را برای شما فراهم کرده است که تنها با چند کلیک بتوانید تمام محصولات عایقی مورد نیازتان را خریداری کنید و از کیفیت بالای آن بهره مند شوید؛ مشتریان عزیز میتوانند به صورت تلفنی ،حضوری و آنلاین نسبت به خرید انواع محصولات عایقی خود اقدام کنند.

الیاف سرامیکی جهت عایق کاري حرارتی در محدوده دمایی 1000 تا 1700 درجه سانتی گراد استفاده می شوند. این الیاف از طریق دمش و سانتریفیوژ مذاب ترکیب اکسید آلومینیوم-سیلیس و ... تولید می گردند. بدین ترتیب که جریان مذاب به وسیله دمش هواي فشرده به قطرات کوچک تبدیل گردیده و در ادامه پروسه با استفاده از نیروي گریز از مرکز غلطک هاي چرخان به صورت الیاف با طول هاي متفاوت (حداکثر 250 میلیمتر) تبدیل می گردد. الیاف تشکیل شده سفید رنگ و آمورف (غیر بلوري) بوده و نسوزندگی و قدرت عایقی فوق العاده دارند و قابل تبدیل به اشکال مختلف جهت کاربردهاي گوناگون صنایع می باشند. . نوع دیگر این مواد، Bio soluble Fibers می باشند. BSF، الیاف سیلیکات قلیایی خاکی با مقاومت بالا در برابر اسید هستند که قابل جذب در بدن بوده و در شرایط حساس زیست محیطی قابل استفاده می باشند. خصوصیات بارز انواع الیاف سرامیکی بشرح زیر است:

 • وزن سبک
 • قابلیت انعطاف پذیري همراه با استحکام کششی بالا
 • قابلیت نصب سریع
 • هدایت حرارتی پایین
 • ذخیره سازي پایین انرژي گرمایی
 • مقاومت بالا نسبت به شوکهاي حرارتی
 • مقاومت بالا به خوردگی
 • پایداري حرارتی بالا
 • بدون آزبست و جایگزین مناسب آزبست
 • عایق صوتی فوق العاده بطوریکه این الیاف بعنوان پایه کاتالیست در اگزوزها و محل هاي مشابه به وفور استفاده میشوند.
 • پایداري شیمیایی بطوریکه در مقابل اغلب اسیدها و بازهاي قوي مقاوم می باشند. همچنین محیط هاي حاوي آب و روغن تاثیري بر روي خواص شیمیایی الیاف سرامیکی نداشته، اگرچه آب قابلیت هدایت حرارتی را افزایش میدهد ولی به محض تبخیر، خواص فیزیکی الیاف برگشت پذیر می باشند.

پشم سرامیک پتویی

پتوي سرامیکی از الیاف سرامیکی انعطاف پذیر و طویل بدون استفاده از چسب و هرگونه بایندر دیگري، از طریق ایجاد اتصالات مکانیکی داخلی (سوزن کاري) تولید می گردد. پتوهاي سرامیکی استحکام کششی بالا، وزن سبک و دوام حرارتی بالایی در محدوده حرارتی 1000 تا 1700 درجه سانتیگراد دارند، در برابر لایه لایه شدن در جریان هاي هواي داخل کوره مقاوم می باشند. پتوهاي سرامیکی عمدتا در ضخامت هاي 6 تا 50 میلیمتر تولید گردیده و دانسیته آنها بینkg/m3 6 تاkg/m3 190 متغیر است. ویژگی های آن شامل:

 • هدایت حرارتی اندك
 • شوك پذیري و مقاومت حرارتی بالا
 • استحکام کششی بالا
 • عایق صدا
 • برش آسان
 • فاقد آزبست
 • مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی و جریان هواي داغ
 • ذخیره حرارتی پایین (موجب افزایش سرعت رسیدن به دما در کوره ها می گردد)

پشم سرامیک پانلی

برد سرامیکی از ترکیب الیاف سرامیکی و بایندر هاي آلی و معدنی تحت فرآیند وکیوم جهت محدوده دمایی 1000 تا 1700 درجه سانتیگراد تولیدمی گردد. دانسیته بردهاي سرامیکی بین kg/m3 220 تا 450kg/m3 متغیر می باشد. این اقلام به علت انتقال حرارتی اندك، عایق مطلوبی براي کوره ها و داکت ها هستند و سطح صافشان موجب سهولت عایق کاري به ویژه در لایه هاي زیرین می گردد. این اقلام مقاومت بالایی در برابر پوسته شدن در اثر جریان هواي داغ کوره ها دارند. بردهاي سرامیکی به سادگی و با کمک یک تیغ اره دستی قابل برش کاري و شکل دهی می باشند.

 • هدایت حرارتی پایین
 • شوك پذیري و پایداري حرارتی بالا
 • استحکام مکانیکی بالا
 • عایق صدا
 • برش و نصب آسان
 • مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی و جریان هواي داغ
 • ظرفیت حرارتی پایین
 • بدون آزبست

کارتن پلاست

کارتن پلاست 2 میل رولی 290 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2 میلی متر
 • ابعاد رولی (100 مترمربع  عرض 2 متر * طول 50 متر)
 • ابعاد رولی (50 متر مربع   عرض 1 متر* طول 50متر )
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2) 
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع  290 گرم
 کارتن پلاست 2 میل رولی 290 گرمی
قیمت هر مترمربع 19,000 تومان

کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)

 • جنس پلی پروپلین
 • ابعاد هر برگ 1.20 متر * 0.90 متر
 • ضخامت 3 میل
 • وزن هر مترمربع 500 گرم
 • در رنگ های قرمز، آبی، سفید، سبز، طوسی و ..
کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)
قیمت هر برگ 37,000 تومان

کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرم یووی دار

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2 میلی متر
 • ابعاد رولی (100 مترمربع   عرض 2 متر * طول 50 متر)
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 350 گرم
 کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرم یووی دار
قیمت هر مترمربع 27,500 تومان

کارتن پلاست 2 میل ورقه ای 350 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 350 گرم
کارتن پلاست 2 میل ورقه ای 350 گرمی
قیمت هر مترمربع 44,500 تومان

کارتن پلاست 3 میل ورقه ای 500 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت3 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 500 گرم
کارتن پلاست 3 میل ورقه ای 500 گرمی
قیمت هر مترمربع 63,000 تومان

کارتن پلاست 3 میل رولی 450گرم یووی دار

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 3 میلی متر
 • ابعاد رولی (100 مترمربع   عرض 2 متر * طول 50 متر)
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 450 گرم
 کارتن پلاست 3 میل رولی 450گرم یووی دار
قیمت هر مترمربع 35,000 تومان

کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی

 •  جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2.6 میلی متر
 • ابعاد رولی (100 مترمربع  عرض 2 متر * طول 50 متر)
 • ابعاد رولی (50 مترمربع  عرض 1 متر * طول 50 متر)
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 450 گرم
کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی
قیمت هر مترمربع 28,500 تومان

کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 700 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 4 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 700 گرم
کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 700 گرمی
قیمت هر مترمربع 89,000 تومان

کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 900 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 5 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (عرض 1 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 900 گرم
کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 900 گرمی
قیمت هر مترمربع 114,000 تومان

کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1100 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 6 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (عرض 2 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1100 گرم
کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1100 گرمی
قیمت هر مترمربع 277,500 تومان

کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1600 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 8 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (عرض 2 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1600 گرم
کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1600 گرمی
قیمت هر مترمربع 404,000 تومان

کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 1800 گرمی

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 10 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (عرض 2 متر * طول 2 متر)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1800 گرم
کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 1800 گرمی
قیمت هر مترمربع 454,000 تومان

کارتن پلاست چیست؟(کارتن پلاست PVC)

با قرار گرفتن دو ورق خارجی مسطح بر روی یکدیگر کارتن پلاست به وجود می آید که از مقاومت شیمیایی و دوام فیزیکی بالایی برخوردار است همچنین دارای نوسان حرارتی بین 20- تا 80+ درجه سانتیگراد می باشد که باعث شده در مقابل گرما و سرما از مقاومت بالایی برخوردار باشد.کارتن پلاست دارای ضخامت هایی بین 2 الی 12 میلیمتر درطول و عرض دلخواه (حداکثر عرض 2.40 سانتی متر می باشد) و رنگ بندی های متنوع از قبیل آبی،قرمز،زرد،مشکی،سفید و ...تولید و عرضه می شوند.ورق های کارتن پلاست بنا به سفارش مشتری به صورت آنتی یووی (کارتن پلاست ضد آفتاب)، به صورت آنتی استاتیک (ضدبارهای الکتریکی)، به صورت نانو پلاست ( ضدمیکروب) و به صورت آنتی فایر ( کارتن پلاست نسوز) تولید و عرضه می شود.کارتن پلاست را ب