محاسبه هزینه پوشش سوله

انتخاب ابعاد سوله

طول و عرض سوله را وارد نمایید:
طول(متر) :
عرض(متر) :
درصد شیب :

انتخاب ورق

نوع ورق مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع ورق :

انتخاب عایق

نوع عایق مورد نظر را انتخاب نمایید:
انتخاب عایق :
انتخاب نوع عایق :

انتخاب نگهدارنده

نوع نگهدارنده مورد نظر را انتخاب نمایید:
نگهدارنده :
نوع نگهدارنده :