ساخت سوله جهت تایید وزارت بهداشت

مکان: احمدآباد مستوفی

تصاویر پروژه