فوم پلی اتیلن

فوم پلی اتیلن 1میل

فوم پلی اتیلن 1میل

قیمت هر مترمربع 650 تومان

فوم پلی اتیلن 1میل

فوم سقفی با ضخامت 1میل

ابعاد رولی (1m*300m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 2میل

فوم پلی اتیلن 2میل

قیمت هر مترمربع 900 تومان

فوم پلی اتیلن 2میل

فوم سقفی با ضخامت 2میل

ابعاد رولی (1m*150m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 3میل

فوم پلی اتیلن 3میل

قیمت هر مترمربع 1,250 تومان

فوم پلی اتیلن 3میل

فوم سقفی با ضخامت 3میل

ابعاد رولی (1m*100m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 4میل

فوم پلی اتیلن 4میل

قیمت هر مترمربع 1,500 تومان

فوم پلی اتیلن 4میل

فوم سقفی با ضخامت 4میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

 

فوم پلی اتیلن 5میل

فوم پلی اتیلن 5میل

قیمت هر مترمربع 1,800 تومان

فوم پلی اتیلن 5میل

 • فوم سقفی با ضخامت 5میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 6میل

فوم پلی اتیلن 6میل

قیمت هر مترمربع 2,800 تومان

فوم پلی اتیلن 6میل

فوم سقفی با ضخامت 6 میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

 

فوم پلی اتیلن 8میل

فوم پلی اتیلن 8میل

قیمت هر مترمربع 3,400 تومان

فوم پلی اتیلن 8میل

 • فوم سقفی با ضخامت 8میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

 فوم پلی اتیلن 10میل

فوم پلی اتیلن 10میل

قیمت هر مترمربع 3,750 تومان

فوم پلی اتیلن 10میل

 • فوم سقفی با ضخامت 10میل (1سانت)
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم

فوم سقفی با ضخامت 10 میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 12 میل

فوم پلی اتیلن 12 میل

قیمت هر مترمربع 4,500 تومان

فوم پلی اتیلن 12 میل

فوم سقفی با ضخامت 12 میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 15 میل

فوم پلی اتیلن 15 میل

قیمت هر مترمربع 5,900 تومان

فوم پلی اتیلن 15 میل

 • فوم سقفی با ضخامت 15 میل
 • ابعاد رولی (1m*48m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 20میل

فوم پلی اتیلن 20میل

قیمت هر مترمربع 7,600 تومان

فوم پلی اتیلن 20میل

 • فوم سقفی با ضخامت 20 میل
 • ابعاد رولی (1m*48m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 25 میل

فوم پلی اتیلن 25 میل

قیمت هر مترمربع 9,600 تومان

فوم پلی اتیلن 25 میل

 • فوم سقفی با ضخامت 25 میل
 • ابعاد رولی (1m*24m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 30 میل

فوم پلی اتیلن 30 میل

قیمت هر مترمربع 11,600 تومان

فوم پلی اتیلن 30 میل

فوم سقفی با ضخامت 30 میل

ابعاد رولی (1m*24m)

در رنگ ها سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 35 میل

فوم پلی اتیلن 35 میل

قیمت هر مترمربع 13,600 تومان

فوم پلی اتیلن 35 میل

فوم سقفی با ضخامت 35 میل

ابعاد رولی (1m*24m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 4 سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 5سانت ورقه ای

فوم پلی اتیلن 5سانت ورقه ای

قیمت هر مترمربع 39,500 تومان

فوم پلی اتیلن 5سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 5 سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 6سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 8سانت ورقه ای

فوم پلی اتیلن 8سانت ورقه ای

قیمت هر مترمربع 63,500 تومان

فوم پلی اتیلن 8سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 8سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 10 سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...