پشم سرامیک

پشم سرامیک 5سانت پتویی

پشم سرامیک 5سانت پتویی

قیمت هر کارتن 160,000 تومان

پشم سرامیک 5سانت پتویی

ابعاد:هر کارتن  3.6m *0.61m=2.196m 

دانسیته (تراکم پشم سرامیک در مترمربع) 128

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

مارک: لویانگ ول چین

پشم سرامیک 3سانت پتویی

پشم سرامیک 3سانت پتویی

قیمت هر کارتن 160,000 تومان

پشم سرامیک 3سانت پتویی

ضخامت 1 اینچ/3سانت

ابعاد رول:هر کارتن 7.2m * 0.61m = 4.392

دانسیته (تراکم پشم سرامیک در مترمربع) 128

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

 مارک: لویانگ ول چین

 

پشم سرامیک 3سانت پانلی

ضخامت 3 سانت/ 1 اینچ

ابعادورق: 0.6m *0.9m= 0.54m مترمربع

دانسیته پشم سرامیک در هر مترمکعب: 300

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

 

پشم سرامیک 5سانت پانلی

ضخامت 5سانت/ 2اینچ

ابعادورق: 0.6m *0.9m= 0.54m مترمربع

دانسیته پشم سرامیک در هر مترمکعب: 320

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

 مارک: لویانگ ول چین